بازیافت بنزوییک اسید از پسماند حاصل از فرآیند تولید ترفتالیک اسید خام با استفاده از روش تبلور مجدد

نویسندگان

مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هدف ما در این مقاله بازیافت بنزوییک اسید از پسماند حاصل از فرآیند تولید ترفتالیک اسید خام پتروشیمی می‌باشد. در این فرآیند علاوه بر ترفتالیک اسید خام، مقدار زیادی پسماند جامد نیز تولید می‌شود. نتایج آنالیز نشان می‌دهد که این پسماند شامل بنزوییک اسید، ترفتالیک اسید خام، پاراتولوئیک اسید و مقدار ناچیزی کاتالیزور می‌باشد. با توجه به این مطلب که بنزوییک اسید در آب گرم دارای حلالیت زیاد اما در آب سرد حلالیت اندکی دارد از فرآیند تبلور مجدد در آب برای بازیافت محتوای بنزوییک اسید پسماند استفاده گردید. پارامترهای مؤثر بر فرآیند تبلور مجدد بنزوییک اسید شامل نسبت رقیق‌سازی آب به پسماند، دمای انحلال و تبلور بنزوییک اسید در آب می‌باشند. شرایط بهینه هر کدام از این پارامترها در فرآیند تبلور مجدد بنزوییک اسید به صورت نسبت رقیق‌سازی آب به پسماند برابر با 4 به 1، دمای انحلال و تبلور به ترتیب برابر با °C 95 و °C 25 تعیین گردید. راندمان بازیافت بنزوییک اسید تحت شرایط بهینه فوق برابر با 85 درصد حاصل گردید. درصد خلوص بلورهای بنزوییک اسید بازیافتی برابر با 79/97 به دست آمد. با توجه به درصد خلوص بالای بنزوییک اسید بازیافت شده امکان استفاده از این ماده در صنایع مختلف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovery of benzoic acid from residue formed in crude terephthalic acid production process using recrystallization method

نویسندگان [English]

  • Vahid Rezaei
  • Seyed Ali Akbar Sajadi
چکیده [English]

In this work we intend to recovery of benzoic acid from residue formed in crude terephthalic acid production process in the Tondgooyan Petrochemical Company. In this process is produced a large amount solid residue in addition to terephthalic acid. Analysis results shows this residue contains of benzoic acid, crude terephthalic acid, p-toluic acid and small amounts of catalysts. Benzoic acid containing residue recycled by recrystallization in water because of benzoic acid have a very high solubility in hot water and a low solubility in cold water. Effective variables on recrystallization process is dilution ratio of water to residue, dissolve and crystallization temperature of benzoic acid in water. The Optimum conditions of recrystallization consist of dilution ratio of water to residue 4 to 1, dissolve and crystallization temperature is 95 and 25 C° respectively. Recovery yield of benzoic acid is 85 percent in optimum conditions of recrystallization. Purity of recovered crystals of benzoic acid is 97.79 percent. Because of recovered benzoic acid have a high purity, it may applied in different industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzoic acid
  • Terephthalic acid
  • Recycling
  • Recrystallization