حذف رنگینه‌ی ری‌اکتیو قرمز 74 از پساب نساجی با استفاده از نانو جاذب روی اکسید

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رشد روزافزون جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در چند‌دهه‌ی اخیر، باعث ورود مقادیر زیادی از آلاینده‌ها به منابع آب شده‌است. از جمله آلاینده‌ها می‌توان به مواد رنگزا که در پساب صنایع نساجی فراوان یافت می‌شود، اشاره کرد. با توجه به سمی بودن این آلاینده‌ها، حذف آ‌ن‌ها از منابع آب ضروری است. در این تحقیق، حذف رنگزای پر مصرف ری‌اکتیو قرمز 74 از محیط‌های آبی با استفاده از نانو‌ذرات ‌اکسیدروی بررسی و تاثیر عوامل مختلف نظیر pH محلول، زمان تماس جاذب با محلول رنگزا و جرم جاذب بر راندمان جذب بهینه شد. همچنین مدل سینتیکی و ایزوترم‌های فرایند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سینتیک واکنش جذب از مدل شبه مرتبه‌ی دوم تبعیت می کند و فرایند جذب تطابق خوبی با ایزوترم لانگمویر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of reactive red 74 dye from textile industries waste using zinc oxide nanosorbent

چکیده [English]

Every day growth of population and industrial activities in recent decades causes to enter excessive amount of pollutants to water resources. Among these pollutants, textile industry’s dyes should be noted which exist in abundance in the sewage. Considering the toxicity of the pollutants, their removal from water resources is necessary. In this research, removal of high demanded dye, reactive red 74, from aqueous solution by zinc oxide nanoparticles was investigated and the affecting parameters such as solution pH, contact time, and sorbent mass on the removal efficiency were determined. In addition, isotherm and kinetic model of the adsorption process were studied. The results showed that the pseudo-second order kinetic equation could best describe the adsorption kinetics and the adsorption process well correlated with Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Removal
  • Dye
  • Nanosorbent
  • Zinc oxide
  • Reactive red 74