مطالعه کشش سطحی و خواص سطحی مخلوطهای دوجزئی مایع غیر ایده‌آل

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق، کشش سطحی و خواص سطحی مخلوط‌های آب/کربوکسیلیک اسید(C1-C4) در دماهای مختلف از 293.15 تا 323.15کلوین مورد بررسی قرار گرفت. کشش سطحی و انحراف کشش سطحی از حالت ایده‌آل سیستم های بالا با استفاده از مدل های تجربی و ترمودینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل‌های ردلیچ-کیستر (RK)، لی و همکاران (LWW)، فو و همکاران (FLW) و مایرز- اسکات (MS)، کشش سطحی و انحراف کشش سطحی از حالت ایده‌آل مورد برازش قرار گرفت که معادله MS با کمترین انحراف استاندارد بهترین جواب را ارائه نمود. همچنین به منظور یافتن اطلاعاتی درباره فاز سطحی محلول دوتایی، کسر مولی اجزاء در سطح با استفاده از مدل لانگمویر توسعه یافته(EL) محاسبه گردید. نتایج بدست آمده اطلاعاتی در مورد برهمکنش بین مولکولهای غیرمشابه در فاز سطح و توده محلول ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Surface Tension and Surface Properties of Non-Ideal Binary Liquid Mixtures

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bagheri 1
  • Kolsoum Alizadeh 2
1
2
چکیده [English]

In this research, surface tension and surface properties of binary mixtures of water with a series of aliphatic carboxylic acids (C1-C4)were investigated by different models at temperature range between (288.15 and 328.15) K. Correlating of the surface tension of the above mentioned binary systems was performed with empirical and thermodynamic based models. In the present work, for the surface tension correlation we used the following models: Redlich-Kister (RK), Li et al. (LWW), Fu et al. (FLW) and Myers-Scott (MS). In addition to finding more information about the surface structure of binary mixtures, surface mole fraction was calculated using an extended Langmuir model (EL). The results provide information on the molecular interactions between the unlike molecules that exist at the surface and the bulk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface tension
  • Correlation
  • Langmuir
  • Lyphobisity