سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 دوپ شده با کاتیون های سدیم به منظور ذخیره سازی هیدروژن در دمای محیط

نویسندگان

چکیده

در طی دهه گذشته شبکه‌های آلی فلزی به طور گسترده ای به عنوان گزینه های جدیدی برای ذخیره سازی هیدروژن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مساحت سطح بالا و حفرات منظم این مواد را گزینه های مناسبی برای ذخیره سازی هیدروژن مطرح کرده است. در اینجا یون های سدیم به روش همزمانی وارد حفرات شبکه آلی فلزی MOF-199(Cu3(BTC)2) شده و جذب هیدروژن آن در دمای محیط اندازه گرفته شده است. شبکه آلی فلزی Na.Cu3(BTC)2با استفاده از تکنیک های مختلف FT-IR ,XRD ,SEM ,BET ,TG شناسایی شده است. بررسی ها نشان داد که پس از وارد کردن یون های سدیم به ساختار شبکه آلی فلزی ساختار اولیه تغییر نکرده است و نیز مساحت سطح آن از m2/g1300 به m2/g 1434 و میزان جذب هیدروژن ازwt% 1 به wt% 4 ر1 به میزان 40 درصد افزایش می یابد. علت افزایش جذب هیدروژن با وارد کردن یون های سدیم به ساختار می تواند به دلیل افزایش برهمکنش فیزیکی(افزایش انرژی پیوندی) بین مولکول های هیدروژن و یون های سدیم و هم چنین افزایش مساحت سطح باشد. بنابراین یون های سدیم به عنوان مکان های اضافی جذب عمل کرده و مولکول های هیدروژن را جذب می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of metal organic framework MOF-199 doped with sodium cations for hydrogen storage at ambient temperature

نویسندگان [English]

  • Mansoor Anbia
  • Mojtaba Faryadras
  • Ali Ghaffarinejad
چکیده [English]

Over the last decade, metal-organic frameworks have been widely used as new options for hydrogen storage. The high surface area and regular pores cause these materials are good options for hydrogen storage. In this study sodium ions were introduced in (Cu3 (BTC)2)MOF-199 holes with in situ method, and its hydrogen adsorption performance was measured at room temperature. The structure and morphology of the proposed new MOF ((Na.Cu3(BTC)2)) was recognized with various techniques including TG, BET, SEM, FTIR and XRD. The results showed that after introducing sodium ions in the MOF, the main structure did not changed and the surface area increased from 1300 m2g-1 to 1434 m2g-1 and the hydrogen adsorption increased from 1 to 1.4 wt% (40% increase). The increase in hydrogen adsorption after sodium doping may be due to growing surface area and physical interaction between hydrogen molecules and sodium ions (increasing binding energy).Therefore, sodium ions act as additional sorption sites and adsorb hydrogen molecules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal organic framework MOF-199
  • Hydrogen storage
  • Sodium doping
  • Nanoporous materials
  • In situ synthesis