سنتز و تعیین خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست CuO(30)/ZnO(50)/Al2O3(20) با بکار گیری مواد اولیه مختلف به روش احتراقی اوره-نیترات جهت استفاده در تولید هیدروژن از متانول

نویسندگان

مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب به دلیل تولید هیدروژن به عنوان سوختی پاک و مناسب برای پیل‌های سوختی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 به روش احتراقی اوره- نیترات سنتز شده و تاثیر نوع پیش ماده آلومینا بر خواص فیزیکی-شیمیایی آن بررسی گردیده است. خواص ساختاری نانوکاتالیست‌ها با استفاده از آنالیزهایی همچون XRD، FESEM، EDX، BET و FTIR بررسی شد. آنالیز XRD توزیع مناسب و ریز کریستال‌های اکسید مس را در مورد نانوکاتالیست با آلومینای نیترات بنیان نشان داد، همچنین آنالیز FESEM همگن و نانومتری بودن ذرات نانوکاتالیست با آلومینای نیترات بنیان را در مقایسه با نانوکاتالیست با آلومینای AlOOH بنیان اثبات کرد. ارزیابی نانوکاتالیست‌ها در فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب نیز نشان داد براساس خواص ذکر شده نانوکاتالیست با آلومینای نیترات بنیان، دارای فعالیت بهتری نسبت به نانوکاتالیست با آلومینای AlOOH می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urea-Nitrate Combustion Synthesis and Physicochemical Characterization of CuO(20)/ZnO(30)/Al2O3(50) Nanocatalyst from Different Precursors Used in Hydrogen Production from Methanol

نویسندگان [English]

  • Saeed Khajeh Talkhoncheh
  • Mohammad Haghighi
  • Mozaffar Abdollahifar
  • Hossein Ajamein
چکیده [English]

In recent years, steam reforming of methanol has been attracted more attentions, because this process produces hydrogen as clean fuel that useful for fuel cells. In this study the influence of precursors of Al2O3 in CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalyst preparation by the combustion method was studied. The nanocatalysts properties are evaluated by employing different kinds of analysis techniques such as XRD, FESEM, EDX, FTIR and BET. The results illustrated that precursor type has significant influences on phase structure, morphology, surface area and functional groups. XRD analysis showed that the nitrate based nanocatalyst has smaller CuO crystals with better dispersion. Also FESEM analysis confirmed the nanocatalyst with nitrate based alumina has homogeneous and nano particles in comparison to the nanocatalyst with AlOOH based alumina. Evaluation of CuO/ZnO/Al2O3 nanocatalyst showed nitrate based sample due to mentioned well-defined structure had superior activity in feed conversion than similar AlOOH based catalyst.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urea-Nitrate Combustion
  • Al-Precursor
  • CuO(20)/ZnO(30)/Al2O3(50)
  • Methanol Reforming
  • Hydrogen