پیش‏تغلیظ و استخراج کاتیون‏های مس، سرب و آهن بر روی جاذب کربن فعال اصلاح شده با روش استخراج فاز جامد تجزیه‏ای و جداسازی و اندازه‏گیری بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله‏ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، از کربن فعال اصلاح شده با لیگاند N،َN - بیس(5- برمو سالیسیلیدن)2،2-دی‏متیل-1،3-پروپان دی آمین به عنوان استخراج‏کننده‏ی فاز جامد، برای پیش تغلیظ همزمان عناصر مس، سرب و آهن با روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله‏ای استفاده شده است. شرایط آزمایشگاهی برای جذب موثر مقادیر کم یون‏های مس، سرب و آهن با استفاده از روش‏های ناپیوسته و ستونی بهینه شدند. مقدار pH بهینه برای جداسازی یون‏های فلزی بطور همزمان بر سطح جاذب برابر با 5 بود و یون‏های فلزی جذب شده بطور کامل با استفاده از 6 میلی‏لیتر از نیتریک اسید 4 مولار شسته شدند. اغلب یون‏های مزاحم، مزاحمتی برای جداسازی و اندازه‏گیری یون‏های فلزی موردنظر نداشتند. حدتشخیص روش به ترتیب 47/1، 10/3 و 65/2 میکروگرم بر لیتر برای مس، سرب و آهن به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش کمتر از 4% محاسبه شد. این روش با موفقیت برای پیش‏تغلیظ مقادیر کم مس، سرب و آهن در نمونه‏های طبیعی و خاص با نتایج قابل قبولی به کار رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and extraction of copper, lead and iron cations on modified activated carbon by using analytical solid phase extraction method and separation and determination by flame atomic absorption spectrophotometry

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi
  • Somayeh Arghavani bidokhti
  • Mehrorang Ghaedi
چکیده [English]

In this article, a novel method that utilizes N,N′- bis (5- boromo salicyliden) 2,2- dimetyl 1,3- propan diamine- modified activated carbon as a solid-phase extractant has been developed for simultaneous preconcentration of trace Cu2+, Pb2+and Fe2+ prior to the measurement by flame atomic absorption spectrophotometry. Experimental conditions for effective adsorption of trace levels of Cu2+, Pb2+and Fe2+ were optimized using batch and column procedures in detail. The optimum pH value for the separation of metal ions simultaneously on the new sorbent was 5 and the adsorbed metal ions could be completely eluted by using 6.0 mL 4.0 molL−1 HNO3 solution. Common coexisting ions did not interfere with the separation and determination of target metal ions. The maximum static adsorption capacity of the sorbent at optimum conditions was found to be.8, 39.9,77.8 and 17.3mgg−1 for Cu2+, Pb2+and Fe2+, respectively. The detection limits of the method were found to be 1.47, 3.1 and 2.65 µgL−1 for Cu2+, Pb2+and Fe2+ respectively. The relative standard deviation (RSD) of the method was lower than 4.0% (n = 8). The method was successfully applied for the preconcentration of trace Cu2+, Pb2+and Fe2+ in natural and certified samples with satisfactory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid-phase extraction
  • Activated carbon
  • N
  • N′- bis (5- boromo salicyliden) 2
  • 2- dimetyl 1
  • 3- propan diamine ligand
  • flame atomic absorption spectrophotometry