سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی تجزیه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

10.22075/chem.2022.27117.2070

چکیده

Abstract
خلاصه
هدف از این کار بررسی رفتار SBA-15 سنتز شده با استفاده از سیلیس آمورف استخراج شده از قسمت های مختلف گیاه ذرت به عنوان حامل دارو می باشد. نانو سیلیس سنتز شده و SBA-15 مزوپور با پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز حرارتی (TGA)، فلورسانس اشعه ایکس (XRF)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، فوریه مشخص شد. تبدیل مادون قرمز (FT-IR) و ایزوترم N2. تصاویر SEM و TEM نشان داد که SBA-15 توسط نانوذرات اسفنجی آگلومره شده تشکیل شده است که رشد حوزه‌های شش ضلعی را نشان می‌دهد. SBA-15 سنتز شده با ستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTAB) اصلاح شد تا ظرفیت حامل ها افزایش یابد. SBA-15 و SBA-15 اصلاح شده نظم شش ضلعی با کاهش اندازه منافذ از 7.5 نانومتر به 5.5 نانومتر پس از اصلاح، و مساحت سطح از 488 m2/g به 127.75 m2/g در SBA-15 اصلاح شده را نشان می دهند. در نهایت از SBA-15 و SBA-15 اصلاح شده به عنوان حامل اسید والپروئیک استفاده شد. مطالعات انتشار در λ max = 205 نانومتر توسط UV-Vis انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش pH و زمان، رهش دارو افزایش می یابد. همانطور که دارو حرکت می کند، دستگاه گوارش از معده به روده افزایش می یابد و pH 6.8 شبیه بهترین نتایج در مقایسه با pH 1.2 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nanoparticles of SBA-15 synthesized from corn silica as an effective delivery system for valproic acid

نویسندگان [English]

  • Faeze Khanmohammadi 1
  • Bibi Marziyeh Razavi Zadeh 2
  • Seyed Naser Azizi 1
1 Department of Analytical Chemistry, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Food Safety and Quality Control, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this work is to study the behavior of SBA-15 synthesized using amorphous silica extracted from different parts of the corn plant, as drug carriers. The synthesized nano-silica and mesoporous SBA-15 were characterized by x-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), x-ray fluorescence (XRF), scanning electron microscopy (SEM), transition electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FT-IR), and N2 isotherms. SEM and TEM images showed that SBA-15 is formed by spongy agglomerated nanoparticles revealing the growth of hexagonal shaped domains. The synthesized SBA-15 was modified with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), to increase the carriers' capacity. The SBA-15 and modified SBA-15 show hexagonal order with decreasing pore size from 7.5 nm to 5.5 nm after modification, and surface area from 488 m2/g to 127.75 m2/g in modified SBA-15. Finally, SBA-15 and modified SBA-15 were used as a carrier for valproic acid. The release studies were carried out at λ max = 205 nm by UV-Vis. The results indicated that the release of the drug increased with increasing pH and time. As the drug moves, the digestive tract increases from the stomach to the intestine, and a pH of 6.8 resembling the best results as compared with pH 1.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mesoporous SBA-15 nanoparticles
  • Valproic acid
  • Drug delivery
  • Release
  • Carriers