بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق رفتار مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برومید (‏TTAB‏) در درصد های جرمی مختلف از مخلوط حلال ‏های آبی متانول، ‌‌اتانول، و پروپانول (10-30 درصد) و غلظت های مختلفی ازمحلول های آبی رنگینه های پانسوآ رد و سان ست یلو (001/0 تا ‏‏007/0 میلی مولار) با استفاده از تکنیک هدایت سنجی در دماهای مختلف ( 298 تا 313 درجه کلوین)، مورد بررسی قرار گرفت ‏‎.‎‏ مقادیر نقطه ‏بحرانی مایسلی شدن و درجه یونش آن تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش درصد جرمی متانول و اتانول غلظت بحرانی مایسلی ‏شدن افزایش می یابد اما با افزایش پروپانول غلظت بحرانی مایسلی شدن کاهش می یابد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت ‏بحرانی مایسلی شدن با افزایش غلظت رنگینه های پانسوآ رد و سان ست یلو کاهش می یابد. همچنین ،خواص ترمودینامیکی مانند انرژی آزاد ‏گیبس، آنتالپی و آنتروپی بعنوان تابعی از دما، غلظت رنگینه وکسر های جرمی الکل ها محاسبه شد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic study on micellization of tetradecyltrimethylammonium bromide ‎surfactant in mixes methanol/ethanol/propanol +water and Ponceau 4R and Sunset ‎yellow FCF dyes using of conductometric measurement

نویسندگان [English]

  • Hamid Dezhampanah
  • Bahram Ghalami-Choobar
  • Fatemeh Davoudi
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Gilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this work, the micellization behavior of tetradecyltrimethylammonium bromide ‎‎(TTAB) surfactant was investigated in aqueous solvent mixtures of methanol, ethanol ‎and propanol on different mass fractions (10-30%) and aqueous solution of Ponceau 4R ‎and Sunset yellow FCF dyes at concentrations (0.001-0.007mM) based on ‎conductometric technique at T=(298-313)K. The critical micelle concentration (CMC) ‎values and dissociation degrees of TTAB surfactant were determined. The obtained ‎results showed that the CMC value increases with rising of methanol and ethanol mas ‎fractions but the CMC value decreases with rising of propanol mas fractions. Also, the ‎obtained results indicated that the CMC value decreases with concentration increasing of ‎Ponceau 4R and Sunset yellow FCF dyes. In addition, thermodynamic properties such as ‎the Gibbs energy, enthalpy and entropy of micellization were calculated as a function of ‎temperature, dye concentration and alcohol mass fractions. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conductometric
  • Micellisation
  • propanol
  • Ponceau 4R and Sunset yellow FCF, ‎ Tetradecyltrimethylammonium bromide.‎