بررسی کاربرد نانو ذرات اکسید روی اصلاح شده با مشتق Sو N-استخلاف شده تیواوراسیل به عنوان یک جاذب نوین برای استخراج و پیش تغلیظ مقادیر فوق العاده جزئی سرب

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق روشی نوین، برای پیش تغلیظ مقادیر جزئی یون سرب از نمونه های آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی اصلاح شده ارائه شد. برای نیل به این هدف ازیک مشتق تیو اوراسیل با نام کامل3- هیدروکسی-3-(4- متوکسی فنیل)-7-پروپیل-H2 تیازولو پیریمیدین-5(H3) اُن جهت اصلاح سطح نانو ذرات اکسید روی استفاده شد. سنجش غلظت یون سرب به کمک روش جذب اتمی شعله ای (FAAS) انجام گردید. با توجه به نتایج، مشخص شد که با اصلاح سطح نانو ذرات اکسید روی با ترکیب مذکور،درصد استخراج یون سرب به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند.استخراج کمی سرب در ml25 محلول 1-mgL4 از سرب با استفاده از mg5 از جاذب اصلاح شده،پس از 15 دقیقه امکان پذیر شد. ظرفیت جاذب µg/mg114 تعیین گردید و مشخص شد که بازیابی یون سرب با ml20 اسید نیتریک M4 بطور کامل قابل انجام می باشد. فاکتور تغلیظ روش نیز 50 بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان دادند که نانو ذرات اکسید روی اصلاح شده جاذبی مناسب و با ظرفیت جذب بالا برای یون سرب است و کارایی خوبی را در پیش تغلیظ مقادیر جزئی یون سرب در نمونه های سنتزی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها