مطالعه نظری جذب اکسیژن روی نانوکلاسترهای خالص و ترکیبی Rh و Cu

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی دانسیته جذب سطحی اکسیژن روی نانوکلاسترهای خالص و ترکیبی مس و رودیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکسیژن به سه حالت متفاوت 1- جذب در موقعیت پل2- جذب در موقعیت راس و 3- جذب در موقعیت Griffiths جذب کلاسترها می‌شود که از این بین جذب در موقعیت پل معمولا پایدارترین حالت جذبی است. محاسبه انرژی جذب، فرکانس ارتعاشی و طول پیوند اکسیژن قبل و بعد از جذب نشان داد که جذب اکسیژن به صورت غیر تفکیکی روی سطح کلاسترها انجام می‌شود و البته با تغییر نسبت اتمها و بار کلاسترها می‌توان تمایل به جذب تفکیکی را در کلاسترها تغییر داد.

کلیدواژه‌ها