الکترواکسیداسیون متانول بر روی بستر کربن- سرامیک اصلاح شده با نانوذرات فلزی پلاتین و آلیاژ پلاتین- کبالت

نویسندگان

چکیده

در این کار پژوهشی، الکترواکسیداسیون متانول بر روی الکترود کربن- سرامیک (CCE) پوشیده شده با نانوذرات پلاتین و نانوذرات آلیاژ پلاتین- کبالت، در محیط اسیدی مطالعه شده است. الکترود CCE با استفاده از تکنیک سل-ژل تهیه شده است و سطح آن با نانوذرات پلاتین-کبالت به وسیله روش پتانسیواستاتیک تک مرحله‌ای اصلاح شده است. خواص الکترود به دست آمده با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، XRD، و روش‌های شیمیایی بررسی شده، سپس الکترود اصلاح شده مذکور به عنوان یک الکتروکاتالیست برای اکسیداسیون متانول در محلول اسیدی(اسید سولفوریک 1/0 مولار) مورد استفاده قرار گرفته است. تاثیر عوامل مختلف از جمله پتانسیل حد آندی، سرعت روبش پتانسیل، غلظت متانول و ... بر جریان آندی حاصل از اکسایش متانول و نیز پایداری دراز مدت کاتالیست مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها