سنتز تک مرحله‌ای مشتقات تتراهیدروبنزو [b] ]1،4[ اکسوزپین و مالونامید بر پایه ایزوسیانید تحت شرایط بدون حلال و تابش مایکروویو با استفاده از MCM-48/H5PW10V2O40 به عنوان کاتالیزگر

نویسندگان

چکیده

یک روش موثر برای سنتز سه جزئی تک مرحله‌ای مشتقات 2،3،4،5- تتراهیدروبنزو [b] ]1،4[ اکسوزپین و مالونامید در حضور MCM-48/H5PW10V2O40 به عنوان کاتالیزگر ناهمگن و قابل بازیافت تحت شرایط بدون حلال و تابش مایکروویو در ºC 40 گزارش شده است. ساختار ترکیبات سنتزی جدید به ‌وسیله اسپکتروسکوپی 13CNMR ,1HNMR ,FTIR و آنالیز عنصری مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها