استخراج و پیش تغلیظ وانادیوم از نمونه‌های بیولوژیکی با روش استخراج میکرو فاز جامد پخشی بر اساس نانو جاذب گرافن اکساید

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، از گرافن اکساید برای استخراج و پیش تغلیظ وانادیوم از نمونه‌های بیولوژیکی با کمک روش استخراج میکرو فاز جامد پخشی استفاده شده است. ریخت شناسی گرافن اکساید به وسیله TEM و XRD مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتورهای موثر بر فرایند استخراج، از قبیل pH محلول، مقدار جاذب، زمان استخراج و حجم محلول شوینده مورد بررسی قرار گرفت و بهینه شدند. حد تشخیص برای وانادیوم 01/0 میکرو گرم بر لیتر بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش 4/3 % محاسبه شد. این روش با موفقیت برای اندازه‌گیری مقادیر کم وانادیوم در نونه‌های بیولوژیکی به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها