تعیین شرایط بهینه درجذب آلاینده رنگی قرمز مستقیم 16 (DR16) توسط نانو ذرات هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای Mg-Al

نویسندگان

چکیده

رنگ ‌زاهای آنیونی از جمله رنگ زای آنیونی مستقیم قرمز 16 کاربردهای بسیار زیادی در صنایع نساجی دارند. این مطالعه به منظور بررسی میزان تجزیه رنگ زای آنیونی مستقیم قرمز 16 انجام شد. فرآیندجذب با استفاده از نانو جاذب سنتز شده به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. نتایج نشان داد که راندمان حذف کامل رنگزای آنیونی مستقیم قرمز 16 با غلظت اولیه mg/l40 با استفاده از نانو جاذب سنتز شده بعد از زمان حدود min 180 بدست آمد. به طوریکه راندمان حذف رنگزا 82/97 %بدست آمد همچنین pH بهینه نیز 10 می‌باشد. به طور کلی یافته‌های حاصل از مطالعه ایزوترم‌ها و سینتیک‌های جذب نشان داد که فرایند جذب از ایزوترم لانگمیور و مدل سینتیک درجه دوم تبعیت می‌کند. همچنین استفاده از این نانو جاذب نشان داد که بخش قابل توجهی از آلاینده جذب گردیده است و یک روش موثر در حذف آلاینده از محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها