اپوکسایش آلکنها با استفاده از کمپلکس شیف باز وانادیل تثبیت شده روی مونتموریلونیت بعنوان یک کاتالیزور تجدید شونده موثر با ترشیو- بوتیل هیدروژن پراکساید

نویسندگان

1 گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، 179 ، اردبیل، ایران

چکیده

کمپلکس شیف باز اکسووانادیم (IV) ، NوN’- بیس(5-[تری فنیل فسفونیوم کلراید)-متیل-سالیسیدین نفتال دی آمین)] سنتز و شناسایی شد و روی سدیم مونتموریلونیت به عنوان کاتالیزور هتروژن تثبیت شد. کمپلکس شیف باز خالص و نمونه تثبیت شده آن بوسیله اسپکتروسکوپی پراش اشعه X ، IR ، DRS و اسپکتروسکوپی جذب اتمی شناسایی شدند. داده های DRS و IR  نمونه شیف باز تثبیت شده نشان می دهد که کمپلکس بصورت فیزیکی داخل سدیم مونتموریلونیت قرار گرفته است. کاتالیزور هتروژن جدید رفتار کاتالیزوری عالی در فرایند اپوکسایش اولفینها با استفاده از ترشیو- بوتیل هیدروژن پراکساید در حلال استونیتریل نشان میدهد. در این گزارش کمپلکس تثبیت شده وانادیل با گزینش پذیری 100% و درصد تبدیل اپوکسایش 91% و 90%  را برای سیکلواکتن و سیکلو هگزن به ترتیب نشان می دهد. همچنین کمپلکس تثبیت شده شیف باز وانادیل(IV) درصد تبدیل بالاتری از اپوکسایش اولفینها را نسبت به کمپلکس شیف باز وانادیل (IV)  خالص نشان میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epoxidation of alkenes using immobilized vanadyl Schiff base complex on montmorillonite as an efficient recyclable heterogeneous catalyst with tert-butyl hydroperoxide

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Bezaatpour
  • Farid Sheikh -Hasani
چکیده [English]

Oxovanadium(IV) Schiff base complex of N,N′-bis(5-[(triphenylphosphoniumchloride)-methyl-salicylidinenaphthal-diamine)] was synthesized, characterized and immobilized on sodium montmorillonite as a heterogeneous catalyst. The net Schiff base complex and supported complex were characterized by X-ray diffraction spectroscopy, IR spectroscopy, diffuse reflectance spectroscopy and atomic absorption spectroscopy techniques. The diffuse reflectance spectra data and IR spectra of the supported Schiff base complex show that the complex was physically entrapped within sodium montmorillonite. The novel heterogeneous catalyst shows excellent catalytic activity in epoxidation of olefins using tert-butylhydroperoxide in acetonitrile. In this report, the supported vanadyl complex exhibited 100% selectivity for epoxidation with 91% and 90% conversion for cyclohexene and cyclooctene, respectively. The supported oxovanadium(IV) complex gave higher percent of conversion of olefins than neat oxovanadium(IV) Schiff base complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immobilization
  • Heterogeneous catalyst
  • Vanadyl Schiff base
  • Epoxidation
  • Montmorillonite