سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

پردیس بین الملل ارس ، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

چکیده

پساب صنایع لبنی یکی از آلوده‌کننده‌ترین فاضلاب حاصل از فرآوری مواد‌غذایی می‌باشد که عمدتاً از مواد پیچیده‌ای مانند ترکیبات آلی، ترکیبات معدنی، کلریدها، سولفیدها، چربی‌ها و روغن‌ها تشکیل شده است. وجود بار آلی بالا در پساب لبنیات سبب اثرات منفی بر محیط‌زیست می‌باشد. در این تحقیق پلی‌آنیلین مغناطیسی همراه با تری ‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم به عنوان یک نانو جاذب سازگار با محیط‌زیست، کم‌هزینه و کارآمد به منظور کاهش پلی‌فنول‌ها از پساب لبنی به کار گرفته شد. نانوکامپوزیت سنتز شده ظرفیت جذب بالایی را نسبت به پلی‌فنول‌ها نشان می‌دهد. این ویژگی را می‌توان به برهمکنش واندروالس (برهم‌کنش‌های π-π و الکترواستاتیک)، برهم‌کنش n-π، و پیوند هیدروژنی جاذب با آنالیت نسبت داد. پلی‌انیلین به دلیل وجود گروه‌های عاملی حاوی نیتروژن و ستون فقرات الکترون‌های مزدوج π سبب بر هم کنش هیدروژنی و π-π با پلی‌فنول‌ها می‌شود. هم‌چنین وجود اوربیتالهای فلزی در SrTiO3 تشکیل اسید باز لویئس با پلی‌فنول‌ها را امکان پذیر می‌کند. نانو ذرات SrTiO3 خواص فیزیکی برجسته، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا، مساحت سطح ویژه قابل قبول به نانوکامپوزیت می‌دهد که با خواص منحصر به فرد پلی‌آنیلین سبب اثر هم‌افزایی می‌شود. در نهایت، به دلیل وجود نانوذرات مغناطیسی و با کمک یک آهنربای خارجی، در مرحله جداسازی صرفه‌جویی زمانی رخ می‌دهد. هم‌چنین در این مقاله عوامل موثر بر جذب پلی‌فنول‌ها مانند pH محلول، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که MPANI@SrTiO3 با حذف41/89% پلی‌فنول‌ها (در شرایط بهینه، 5pH ، مقدار جاذب 20 میلی‌گرم، زمان 150 دقیقه در دمای اتاق و درصد نمک 01/0 درصد وزنی/حجمی) کارایی بالایی را نشان می‌دهد. اعتبار روش پیشنهادی با استفاده از مدل‌های ایزوترم جذب و سینتیک بررسی شد. بر طبق داده‌ها سینتیک جذب پلی‌فنولها بر جاذب MPANI@SrTiO3 با مرتبه اول مطابقت داشت ، و تعادل تجربی مدل لانگمویر را با حداکثر ظرفیت جذب تک لایه 11/67 میلی‌گرم بر گرم مطابقت داده شد. هم‌چنین پارامترهای ترمودینامیکی ΔG° (kJ/mol)، ΔH° (kJ/mol) و ΔS° (kJ/mol K) به ترتیب 19/8-، 61/60- و 17/0- به دست آمد در نتیجه ماهیت جذب با مکانیسم گرمازا و جذب فیزیکی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of nanoparticles embedded in polymer: nanostructure of magnetic polyaniline/strontium trioxide-titanium for removing polyphenols from dairy wastewater

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Nabi Bidhendi
  • akbar masoudi
  • alireza pardakhti
  • naser mehrdadi
Ares International Campus, Tehran University, Faculty of Environment
چکیده [English]

Dairy wastewater is one of the most pollutant resulting from food industry, which is mainly composed of complex substances such as organic compounds, mineral compounds, chlorides, sulfides, fats and oils. The presence of high organic loading in dairy wastewater causes negative effects on the environment. In this research, magnetic polyaniline with strontium-titanium trioxide was applied as an environmentally friendly, low-cost and efficient Nano adsorbent to reduce polyphenols from dairy wastewater. The synthesized nanocomposite shows a high absorption capacity compared to polyphenols. This feature can be attributed to van der Waals interaction (π-π and electrostatic interactions), n-π interaction, and hydrogen bonding of the adsorbent with the analyte. Polyaniline causes hydrogen and π-π interaction with polyphenols due to the presence of functional groups containing nitrogen and backbone of π-conjugated electrons. Also, the existence of metal orbitals in SrTiO3 enables the formation of Lewis acid base with polyphenols. SrTiO3 nanoparticles give outstanding physical properties, high thermal and chemical stability, acceptable specific surface area to the nanocomposite, which causes a synergistic effect with the unique properties of polyaniline. Finally, due to the presence of magnetic nanoparticles and with the help of an external magnet, time is saved in the separation step. Also, in this article, factors affecting the absorption of polyphenols such as solution pH, adsorbent amount, contact time, concentration and temperature were investigated. The results showed that MPANI@SrTiO3 shows high efficiency by removing 89.41% of polyphenols (under optimal conditions, pH 5, adsorbent amount 20 mg, time 150 minutes at room temperature and salt percentage 0.01(w/v% ). Validity of the proposed method was checked using adsorption isotherm and kinetic models. According to the data, the adsorption kinetics of polyphenols on the MPANI@SrTiO3 adsorbent corresponded to the semi-first-order, and the experimental equilibrium of the Langmuir model was matched with the maximum adsorption capacity of the single layer of 67.11 mg/g. Also, the thermodynamic parameters ΔG° (kJ/mol), ΔH° (kJ/mol) and ΔS° (kJ/mol K) were obtained as -19.8, -60.61 and -0.17, respectively, as a result of the nature of adsorption It corresponds to the exothermic mechanism and physical absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strontium–titanium oxide
  • In situ polymer synthesis
  • polyphenol removal
  • Dairy industrial effluent
  • Polyaniline conductive polymer

This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[1] Iwatani, S., & Yamamoto, N. (2019). Functional food products in Japan: A review. Food Sci. Hum. Wellness 8: 96–101.
[2] Menrad, K. (2003). Market and marketing of functional food in Europe. Journal of food engineering56(2-3), 181-188.
[3] Rostami-Vartooni, A., Moradi-Saadatmand, A., Bagherzadeh, M., & Mahdavi, M. (2019). Green synthesis of Ag/Fe3O4/ZrO2 nanocomposite using aqueous Centaurea cyanus flower extract and its catalytic application for reduction of organic pollutants. Iranian Journal of Catalysis9(1), 27-35.
[4] Torabi, F. Education and Household Labor in Urban Areas of Iran. Journal of Divorce and Remarriage54, 112-125.
[5] Yildirim-Elikoglu, S., & Erdem, Y. K. (2018). Interactions between milk proteins and polyphenols: Binding mechanisms, related changes, and the future trends in the dairy industry. Food Reviews International34(7), 665-697.
[6] Cutrim, C. S., & Cortez, M. A. S. (2018). A review on polyphenols: Classification, beneficial effects and their application in dairy products. International Journal of Dairy Technology71(3), 564-578.
[7] Ma, Y., Feng, Y., Song, L., Li, M., Dai, H., Bao, H., & Liang, Y. (2021). Green tea polyphenols supplementation alters immunometabolism and oxidative stress in dairy cows with hyperketonemia. Anim Nutr 7: 206–215.
[8] Mao, X., Gu, C., Chen, D., Yu, B., & He, J. (2017). Oxidative stress-induced diseases and tea polyphenols. Oncotarget8(46), 81649.
[9] Hellwig, V., & Gasser, J. (2020). Polyphenols from waste streams of food industry: valorisation of blanch water from marzipan production. Phytochemistry Reviews19(6), 1539-1546.
[10] Milinčić, D. D., Popović, D. A., Lević, S. M., Kostić, A. Ž., Tešić, Ž. L., Nedović, V. A., & Pešić, M. B. (2019). Application of polyphenol-loaded nanoparticles in food industry. Nanomaterials9(11), 1629.
[11] Aristizabal-Henao, J. J., Ahmadireskety, A., Griffin, E. K., Da Silva, B. F., & Bowden, J. A. (2020). Lipidomics and environmental toxicology: Recent trends. Current Opinion in Environmental Science & Health15, 26-31.
[12] Rashed, M. N. (2013). Adsorption technique for the removal of organic pollutants from water and wastewater. Organic pollutants monitoring, risk and treatment7, 167-194.
[13] Dadar, M., Fakhri, Y., Shahali, Y., & Khaneghah, A. M. (2020). Contamination of milk and dairy products by Brucella species: A global systematic review and meta-analysis. Food Research International128, 108775.
[14] Nair, C. I., Jayachandran, K., & Shashidhar, S. (2008). Biodegradation of phenol. African journal of biotechnology7(25).
[15] Asses, N., Ayed, L., Bouallagui, H., Sayadi, S., & Hamdi, M. (2009). Biodegradation of different molecular-mass polyphenols derived from olive mill wastewaters by Geotrichum candidum. International Biodeterioration & Biodegradation63(4), 407-413.
[16] Beltran, F. J., Rivas, F. J., & Gimeno, O. (2005). Comparison between photocatalytic ozonation and other oxidation processes for the removal of phenols from water. Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in Process, Environmental & Clean Technology80(9), 973-984.
[17] Ganzenko, O., Huguenot, D., Van Hullebusch, E. D., Esposito, G., & Oturan, M. A. (2014). Electrochemical advanced oxidation and biological processes for wastewater treatment: a review of the combined approaches. Environmental Science and Pollution Research21, 8493-8524.
[18] Firdaous, L., Fertin, B., Khelissa, O., Dhainaut, M., Nedjar, N., Chataigné, G., ... & Dhulster, P. (2017). Adsorptive removal of polyphenols from an alfalfa white proteins concentrate: Adsorbent screening, adsorption kinetics and equilibrium study. Separation and purification technology178, 29-39.
[19] Wolf, M. O. (2006). Recent advances in conjugated transition metal-containing polymers and materials. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials16, 189-199.
[20] Ćirić-Marjanović, G. (2013). Recent advances in polyaniline research: Polymerization mechanisms, structural aspects, properties and applications. Synthetic metals177, 1-47.
[21] Shahabuddin, S., Sarih, N. M., Afzal Kamboh, M., Rashidi Nodeh, H., & Mohamad, S. (2016). Synthesis of polyaniline-coated graphene oxide@ SrTiO3 nanocube nanocomposites for enhanced removal of carcinogenic dyes from aqueous solution. Polymers8(9), 305.
[22] Thomas, B., & Alexander, L. K. (2019). Nanoreactor based enhancement of photocatalysis with Co0. 7Zn0. 3Fe2O4@ SrTiO3 core-shell nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds788, 257-266.
[23] Nodeh, H. R., & Sereshti, H. (2016). Synthesis of magnetic graphene oxide doped with strontium titanium trioxide nanoparticles as a nanocomposite for the removal of antibiotics from aqueous media. RSC advances6(92), 89953-89965.
[24] Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L., & Byrne, D. H. (2006). Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. Journal of food composition and analysis19(6-7), 669-675.