پلیمر شدن مرحله‌ای سریع 5-(3-استوکسی‌نفتوئیل‌آمینو)ایزوفتالیک اسید با دی-ایزوسیانات‌های مختلف تحت تابش ریزموج

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

واکنش‌های پلیمر شدن تراکمی مستقیم دی اسید، 5-(3-استوکسی‌نفتوئیل‌آمینو)ایزوفتالیک اسید با دی ایزوسیانات‌های آروماتیک و آلیفاتیک مختلف از قبیل 4،Ɗ-متیلن بیس(4-فنیل‌ایزوسیانات)، تولوئن-2،4-دی ایزوسیانات، هگزامتیلن دی ایزوسیانات و ایزوفورون دی ایزوسیانات در شرایط تابش‌دهی ریزموج انجام شد. به منظور مقایسه این روش با روش حرارت‌دهی متداول، واکنش‌های پلیمر شدن در شرایط پلیمر شدن تراکمی محلول نیز انجام گرفت. واکنش‌های پلیمر شدن به سرعت در شرایط تابش‌دهی ریز موج روی دادند و یک سری پلی آمیدهایی شامل گروه آویزان استوکسی نفتالیمید با راندمان‌های خوب و گرانروی‌های ذاتی متوسط dL/g 45/0-26/0 تولید شد. راندمان‌های قابل مقایسه و گرانروی های ذاتی بالاتری به وسیله تابش‌دهی ریزموج در مقایسه با حرارت‌دهی گرمایی با کاهش چشمگیری در زمان واکنش حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fast step-growth polymerization of 5-(3-acetoxynaphthoylamino)isophthalic acid with different diisocyanates under microwave irradiation

نویسنده [English]

  • Zahra Rafiee
چکیده [English]

The direct polycondensation reactions of diacid, 5-(3-acetoxynaphthoylamino)isophthalic acid with various aromatic and aliphatic diisocyanates such as 4,4'-methylene bis(4-phenylisocyanate), toluylene-2,4-diisocyanate, hexamethylene diisocyanate and isophorone diisocyanate were carried out under microwave irradiation conditions. In order to compare this method with classical heating, the polymerization reactions were also performed under solution polycondensation conditions. The polymerization reactions occurred rapidly under microwave conditions and produced a series of polyamides containing pendent acetoxynaphthalamide group, with good yields and moderate inherent viscosities of 0.26-0.45 dL/g. The comparable yields and higher inherent viscosities were obtained by microwave irradiation versus thermal heating with substantial reduction in reaction time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyamide
  • Direct polycondensation
  • 5-(3-Acetoxynaphthoylamino)isophthalic acid
  • Diisocyanates