تهیه و بررسی ساختار نانوذراتU3O8 تهیه شده از یک کمپلگس جدید دی اکسیدو اورانیوم (VI) به روش تجزیه حرارتی

نویسندگان

1 1بخش شیمی دانشکده علوم ، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران

2 2بخش زیست شناسی دانشکده علوم ، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

یک کمپلکس باز شیف اورانیل جدید با فرمول [UO2(L)(DMF)]  که در آن

( (azanylylidene)) bis (methanylylidene)) bis (4-bromo phenol ) L= 2, 2'-((1E, 1E')-(1, 2 phenylen bis  

  می باشد از واکنش لیگاند H2L و نمک (CH3COO)2UO2·2H2O    تهیه شد. ساختار شیمیایی کمپلکس  به دست آمده توسط دستگاه های طیف سنجی مادون قرمز فوریر ، پروتون انمار ، طیف سنجی فرا بنفش-مریی ، لومینسانس و طیف سنجی بکمک اشعه ایکس مورد شناسایی قرار گرفت. کمپلکس تهیه شده را به پیش ماده جدید با روش تجزیه حرارتی در دمای 400 درجه سانتیگراد جهت تهیه نانو ذرات U3O8 کار گرفته شد. مورفولوژی و اندازه نانوساختارهای تهیه شده بررسی شد. متوسط اندازه نانو ذزات حاصل با استفاده از رابطه دبای-شرر برابر 22 نانومتر محاسبه شد. از طرفی نانو ذرات  U3O8 تهیه شده می تواند از تشکیل بیو فیلم مربوط به باکتری های زیر را متوقف کند.( مقدار غلظت محلول بکار گرفته شده نانو ذره اکسید اورانیوم داخل پرانتز نوشته شده است):

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and characterization of U3O8 nanoparticles via solid –state thermal decomposition of a new dioxidouranium (VI) complex [UO2(L)(DMF)]: L= 2, 2\'-((1E, 1E\')-(1, 2 phenylen bis (azanylylidene)) bis (methanylylidene)) bis (4-bromo phenol)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Tohidiyan 1
  • Iran Sheikhshoaie 1
  • Moj Khaleghi 2
1
2
چکیده [English]

A new uranyl Schiff base complex, [UO2(L)(DMF)] where L= 2, 2'-((1E, 1E')-(1, 2 phenylen bis (azanylylidene)) bis (methanylylidene)) bis (4-bromo phenol) by reaction between of H2L and (CH3COO)2UO2·2H2O  was successfully synthesized. The complex characterized by FT-IR, 1H NMR as well as electronic and luminescence property measurements. This complex was used as a novel precursor for preparing U3O8 nanopowder at low temperature (400 ˚C) by decomposition method. The average crystallite size of the U3O8 nanopowder that has been synthesized is about 22. nm as determined by the Scherrer equation.  According the results, we found that U3O8 could stop biofilm formation in S. aureus PTCC 1112 (0.632 mg/ml), M. luteus PTCC 1110 (0.633 mg/ml) and E. faecalis (0.633 mg/ml). Also, U3O8 repressed biofilm formation in M. luteus PTCC 1110 (0.625 mg/ml), E. faecalis (0.313 mg/ml) and C. albicans PTCC 5027 bacterias (1.27 mg/ml).

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticle
  • U3O8
  • XRD pattern
  • Uranyl complex
  • luminescence
  • antibacterial