تهیه و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت زیستی کیتوسان با نانولوله‌های کربنی به منظور حذف کادمیوم (II) از محیط آبی

نویسندگان

گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

حذف یونهای کادمیوم از محیط آبی توسط نانوکامپوزیت زیستی کیتوسان -نانو لوله های کربن Ch-MWCNTs در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. ریختشناسی کیتوسان اصلاح شده، توسط میکروسکوب روبش الکترونی (SEM)، طیف بینی مادون قرمز FTIR  و آنالیز وزن سنجی حرارتیTGA انجام شد. اثر پارامترهائی مهم نظیر غلظت یون کادمیوم، pH اولیه ، زمان تماس و دما بر میزان حذف کادمیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های تجربی توسط ایزوترمهای لانگموِیر، فروندلیج ، دابنین-راداشکوویچ و تمکین مورد بررسی قرار گرفت. برازش داده­های تعادلی نشان داد که فرایند جذب با مدل لانگموِیر با ضریب همبستگی 995/0 R2= مطابقت دارد،  بیشترین ظرفیت جذب جاذب mg/g 27 /24  در این مدل بدست آمد. بررسی مدل های سنتیکی بر روی داده­های جذب توسط سه مدل انجام شد، که مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم با ضریب همبستگی 996/0R2= بهترین برازش را داشت. در پایان مطالعات ترمودینامیکی بمنظور تعیین انرژی آزاد گیبس، آنتالپی استاندارد، آنتروپی استاندارد و انرژی فعالسازی انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation, characterization and biosorption properties of chitosan-mwcnts nanocomposite for removal of cadmium from aqueous solution

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Abbasi
  • Razieh Yousefi
چکیده [English]

The removal of Cd (II) ions from aqueous solution by synthesized chitosan-mwcnts (ch-mwcnts) was investigated in a batch adsorption system. The morphological of modified chitosan was characterized by scanning electron microscopy (SEM), fourier transfer infrared spectroscopy (FT-IR) and thermogravimetric analysis (TGA). The effect of various factors such as; initial concentration of cadmium ions, initial pH and temperature of the solution for removal of Cd (II) was studied. The experimental isotherm data were analyzed by Langmuir, Freundlich, Dubinin–Radushkevich and Temkin models. Equilibrium data agreed well with Langmuir isotherm, Based on this model, the maximum adsorption capacity of nanocomposite of ch-mwcnts for Cd (II) was obtained to be 24.27 mg/g at pH=6. A pseudo-second order model has been proposed to correlate the experimental data (R2= 0.996). The thermodynamic parameters such as standard Gibb’s free energy (∆G˚), standard enthalpy (∆H˚), standard entropy (∆S˚) and activation energy (Ea) were evaluated by applying the Van’t Hoff and Arrhenius equations and were determined as -0.088  to -1.208 kJ/mol , 16.6 kJ/mol , 56  J/ mol. K and 5.58 kJ/ mol, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan- mwcnts
  • Cadmium
  • Nanocomposite
  • Adsorption
  • Isotherms