استخراج فاز جامد یونهای فلزات سنگین در نمونه های محیطی با نانولوله کربنی پیوند شده با 2-((3-سیلیل پروپیل ایمینو) متیل) فنول

نویسندگان

1دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یک روش جدید و ساده بر مبنای استفاده از نانولوله کربنی پیوند شده با 2-((3-سیلیل پروپیل ایمینو) متیل) فنول به عنوان جاذب برای استخراج فاز جامد برای پیش تغلیظ همزمان یون های مس، روی، نیکل و آهن با دستگاه جذب اتمی پیشنهاد شد. این روش جدید مزایایی چون بازده استخراج بالا، حجم نمونه بالا، روش استخراج مناسب و زمان کوتاه آنالیز را فراهم می کند. پارامترهای آزمایشگاهی مختلفی برای پیش تغلیط یونها بر روی ستون پرشده با جاذب انجام شد. مقدار بهینه برای    pH7 به دست آمد. یونهای فلزی باقیمانده بر روی جاذب با 6 میلی لیتر از نیتریک اسید 4 مولار شسته شدند. حد تشخیص روش 2.10، 2.97، 1.55 و 3.03 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای مس، روی، نیکل و آهن به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش کمتر از 4 درصد شد. این روش با موفقیت برای نمونه های آب معدنی، آبمیوه و گیاه کلم به کار رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solid phase extraction of heavy metal ions in environmental samples on chemically bonded single-walled carbon nanotubes with 2-((3-silylpropylimino) methyl) phenol

نویسندگان [English]

  • Alireza Asghari
  • Somayeh Arghavani-Beydokhti
  • Maryam Rajabi
چکیده [English]

A new, simple method based on the use of chemically 2-((3-silylpropylimino) methyl) phenol (SPIMP) bonded single-walled carbon nanotubes (SPIMP-SWCNTs) as solid-phase extraction (SPE) stationary phase is proposed for simultaneous preconcentration of trace Cu2+, Zn2+, Ni2+ and Fe3+ ions prior to the measurement by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). This new SPE method provides several advantages, such as high extraction efficiency, high breakthrough volumes, convenient extraction procedure, and short analysis times. The different experimental parameters for preconcentration of metal ions have been investigated on a column packed with SPIMP-SWCNTs. The optimum pH value for the separation of metal ions was 7.0. The metal ions retained on chemically modified SWCNTs efficiently were eluted using 6.0 mL of 4.0 mol L-1HNO3 solution. The detection limits of the method was found to be 2.10, 2.97, 1.55 and 3.03 µg L-1 for Cu2+, Zn2+, Ni2+ and Fe3+, respectively. The relative standard deviation (RSD) of the method was lower than 4.0% (n=8). The method has been successfully applied for analysis of the metal contents in different real samples including mineral water, sour cherry juice, pine apple juice and cabbage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single-walled carbon nanotubes
  • 2-((3-silylpropylimino) methyl) phenol (SPIMP)
  • Solid phase extraction
  • Flame atomic absorption spectrometry