تهیه نانو کامپوزیت SBA-15 اصلاح شده جهت استخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ خوراکی پونسیو 4 آر در نمونه های آبی و غذایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیمی، قائم شهر، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رنگ ‌های خوراکی گروهی از افزودنی‌ها هستند که به صورت طبیعی و یا مصنوعی تهیه می‌شوند. رنگ‌ها معمولاً جهت زیبا نمودن، یک شکل کردن و پوشاندن عیوب در فراورده‌های غذایی به کار می‌روند. رنگ‌ها می‌توانند عوارضی شبیه آسم، تضعیف سیستم ایمنی یا حتی اثرات سرطان‌زایی داشته باشند. هدف از این مطالعه پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز رنگ مصنوعی پونسیو 4 آر در مواد خوراکی می‌باشد. نانو جاذب اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTAB)[1] در این تحقیق، به عنوان یک جاذب جدید برای استخراج و پیش تغلیظ رنگ خوراکی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تهیه نانو جاذب اصلاح شده، پارامترهای موثر در استخراج پونسیو 4 آر توسط نانو جاذب نظیر:pH، مقدار جاذب، زمان استخراج، نوع اسیدبازیابی کننده، اثر حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است و ارقام شایستگی روش نظیر دقت، حد تشخیص، فاکتورتغلیظ و فاکتور غنی سازی با نتایج مناسب بدست آمده است. نمودار کالیبراسیون به صورت خطی در محدوده 2/0 تا µg.ml-1 50 با حد تشخیص 07/0،  انحراف استاندارد نسبی %9/1 و فاکتور تغلیظ 20 برای رنگ خوراکی بدست آمد. روش ارائه شده برای تعیین رنگ خوراکی پونسیو 4 آر در سطح میکروگرم در نمونه های غذایی نظیر کمپوت گیلاس، اسمارتیز، رب گوجه فرنگی، سس کچاپ، ژله آلبالو و در نمونه های آبی نظیر آب انار، آب زرشک، آب زغال اخته، آب آلبالو و آب انگور قرمز با نتایج رضایتبخش و موفقیت آمیزی حاصل شد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of modified nanocomposite SBA-15 for extraction, preconcentration and determination of trace amounts of Ponceau 4R food dye in food and water samples

چکیده [English]

Food colors a group of natural or synthetic additives that are being prepared. Colors usually used for beautiful, the shape and cover defects in food products. Food colors can cause illness like asthma, immunosuppression or even have carcinogenic effects. The aim of this study is preconcentration and determination of trace amounts of ponceua 4R artificial colors in food samples. Modified nanosorbent with cationic surfactant cetyl bromide (CTAB) in this study, as a new sorbent for the extraction and preconcentration food dye was used. After praparation of modified nanoabsorbent, influencing parameters on the extraction of ponceua 4R by nanosorbent such as: pH, adsorbent dosage, extraction time, solvent type, effect sample valume has been studied and figures of merit including precision, limit of detection, concentration factor and enrichment factor achieved with good results. The calibration graph of this method for ponceua 4R was linear in the range of 0.2 to 50 μg.ml-1 with a detection limit 0.07 μg.ml-1, relative standard deviation %1.9 and concentration factor 20. The proposed method has been applied to the determination of the ponceua 4R at level of microgram in food samples such as cherries, Smart, tomato paste, ketchup, jelly, jam and water samples such as pomegranate juice, barberry juice, cranberry juice, cranberry juice and red grape juice with satisfactory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preconcentration
  • ponceua 4R
  • Modified SBA-15