جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حلال و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، روش استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حلال برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه گیری اسپکتروفتومتری جیوه در نمونه آب های طبیعی به کار گرفته شده است. از دیتیزون به عنوان عامل کمپلکس دهنده و معرف اسپکتروفتومتری استفاده شد. برخی از فاکتور ها که  بر روی کارایی و حساسیت روش استخراجی اثر می گذارند، نظیر نوع جاذب و مقدار آن، نوع و حجم حلال پخش کننده، غلظت سولفوریک اسید، دیتیزون و نمک بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون روش در محدوده 5 تا 250میکروگرم بر لیتر خطی بود و حدتشخیص روش  5/1 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. فاکتور تغلیظ روش 15و انحراف استاندارد نسبی برای ده اندازه گیری تکراری جیوه با غلظت 100 میکرو گرم بر لیتر، 5/2 درصد به دست آمد. روش پیشنهادی برای تعیین جیوه در نمونه های آب طبیعی با نتایج رضایت بخشی به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and preconcentration trace amounts of mercury (II) from water samples using solvent-assisted dispersive solid phase extraction and spectrophotometric determination

چکیده [English]

In this study, solvent-assisted dispersive solid phase extraction (SADSPE) method was developed and applied for separation, preconcentration, and spectrophotometric determination of Hg (II) in natural water samples. Dithizone was used as a chelating and chromogenic agent. Several variables that affect the efficiency and sensitivity of extractive-spectrophotometric procedure such as type and amount of sorbent, type and volume of dispersive solvent, sulfuric acid concentration, dithizone concentration, and salt concentration were investigated and optimized. After optimization of the complexation and extraction conditions, an enrichment factor of 15 was obtained. The calibration curve was linear in the range of 5–250 µg L–1 and the limit of detection was 1.5 µg L–1. The relative standard deviation for 100 µg L–1 of Hg (II) was lower than 2.5%. The proposed method was applied to the determination of Hg (II) in several natural water samples with satisfactory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvent-assisted dispersive solid phase extraction
  • Hg (II)
  • Spectrophotometric determination
  • water samples