یک حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید برای شناسایی یون‌های آلومینیوم

نویسندگان

1 1گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

2 2دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این پژوهش یک سیستم شیف باز جدید (H2L) با استفاده از 2-هیدروکسی-1-نفتالدهید و 2و6-دی آمینوپیریدین سنتز و شناسایی گردید. تاثیر کاتیون های فلزی Ag+، Ba2+، Co2+، Cs+، Fe3+، K+، Mn2+، Ni2+، Pb2+، Fe2+، Cr3+، Cu2+، Mg2+، Na+، Cd2+، Al3+، Zn2+ و Hg2+ بر روی خصوصیات طیفی شیف باز (H2L) در حلال اتانول (1 میکرومولار) توسط طیف سنجی نشر فلوئورسانس و جذب مورد مطالعه قرار گرفت. هنگامی که غلظت Al3+ افزایش می یابد نشر فلوئورسانس لیگاند (H2L) به میزان قابل توجهی زیاد می گردد. این تغییر ویژه زمانی که از سایر یون های فلزی استفاده شود قابل مشاهده نیست. شیف باز (H2L) به عنوان یک حسگر شیمیایی بسیار موثر برای شناسایی یون هایAl3+ معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new fluorescent chemosensor for detection of aluminium ions

نویسندگان [English]

  • Reza Azadbakht 1
  • Tayyebe Almasi 2
  • Javad Khanabadi 1
1
2
چکیده [English]

A new Schiff base system (H2L) were synthesized and characterized by using of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2,6-diaminopyridine. The influence of metal cations Cr3+, Mn2+, Co2+, Cs+, Al3+, K+, Zn2+, Ni2+, Hg2+, Ba2+, Cu2+, Mg2+, Na+, Ag+, Cd2+,  Pb2+, Fe2+ and Fe3+ on the spectroscopic properties of the Schiff base (H2L) in ethanol (1µM) were investigated by means of absorption and emissions spectrophotometry. When increasing concentrations of Al3+ ions were introduced, the fluorescent emission of (H2L) was drastically increased. This special change was not observed when other metal ions were used. The Schiff base (H2L) was found to be as an effective fluorescence sensor for Al3+ ions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al3+ sensor
  • Schiff base
  • naphthalene
  • Fluorescence