رشد و مشخصه‌یابی بلور تری‌گلایسین سولفات خالص و همراه با افزودنی کلریدسدیم در جهت <001> با روش Sankaranarayanan–Ramasamy (SR)

نویسندگان

آزمایشگاه رشد بلور، گروه فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بلور تری‌گلایسین سولفات خالص (triglycine sulfate, TGS) و همراه با افزودنی کلریدسدیم (TGS-NaCl) در جهت <001> به روش Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) رشد داده شد. بلورهای رشد یافته با جذب اتمی، عبوردهی نوری، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ، سونش سطح و ریزسختی سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. بلور همراه با افزودنی عبوردهی بیشتری نسبت به نمونه خالص در تمام ناحیه طیف UV-Vis. نشان داد. همچنین مشاهده شد که افزودنی کلریدسدیم باعث افزایش سرعت رشد بلور در جهت <001> شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and Characterization of <001> directed Pure and NaCl-Doped Triglycine Sulfate Crystals by Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) Method

چکیده [English]

Unidirectional <001> Pure and NaCl-doped triglycine sulfate (TGS) crystals were grown by Sankaranarayanan–Ramasamy (SR)  method. The grown crystals were then studied by atomic absorbtion, optical transmission and Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy techniques, microhardness and surface etching techniques. The NaCl-doped TGS crystal showed higher transmission than the pure crystal in the entire UV-Vis. region. It was observed that the NaCl additive caused the growth rate of TGS crystal in the [001] direction to increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth from solution
  • triglycine sulfate
  • NaCl-dopant
  • optical transmission