ساخت یک زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به هیدروژن پراکساید با استفاده از هموگلوبین تثبیت شده برروی نانوکامپوزیت حاصل از آلیاژهای آهن-نیکل و نانولوله های کربنی چنددیواره

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق، انتقال الکترون مستقیم توسط هموگلوبین (Hb) تثبیت شده در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده توسط نانولوله های کربنی چند دیواره و نانوکریستال های آهن- نیکل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نانوکریستال های آهن- نیکل با یک روش شیمیایی ساده سنتز شده و سپس توسط روش های مختلف نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) مشخصه یابی شده اند. حضور همزمان نانوکریستال های آهن- نیکل (Fe@Ni) و نانولوله های کربنی چند دیواره (MWCNT) در ساختارالکترود اصلاح شده بستر مناسبی را برای برهمکنش پایا و موثر هموگلوبین با سطح الکترود فراهم می آورد. هموگلوبین تثبیت شده در سطح الکترود خواص زیست- الکتروکاتالیزی خود را حفظ کرده و الکترود اصلاح شده عملکرد خوبی را نسبت به تشخیص و اندازه گیری هیدروژن پراکساید از خود نشان داد. رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده توسط تکنیک های مختلف نظیر ولتامتری چرخه ای (CV) و اسپکتروسکپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بررسی شد. الکترود اصلاح شده گستره خطی وسیعی را در محدوده غلظت 0/5 تا 0/250 میکرومولار برای فرایند کاهش هیدروژن پراکساید از خود نشان داده و حد تشخیص 43/1 میکرومولار برای این الکترود بدست امده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of a sensitive electrochemical biosensor for hydrogen peroxide using the immobilized hemoglobin on a nanocomposite consist of iron-nickel alloys and multi-walled carbon nanotubes

چکیده [English]

In this study, we investigate the direct electron-transfer reactivity of immobilized hemoglobin (Hb) onto the surface of a carbon paste electrodes (CPE) modified with nanocomposite consist of iron-nickel alloys and multi-walled carbon nanotubes. Fe-Ni nanocrystals were synthesized by a simple chemical method and then by various methods such as scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) have been characterized. The simultaneous presence of nanocrystals of nickel-iron (Fe@Ni) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) in structure of modified electrode provides a unique structure for reliable and effective interaction of Hb whit surface of electrode. The immobilized Hb maintains its bioactivities and displays an excellent electrochemical behavior. The biosensor was used to catalyze the reduction of hydrogen peroxide. The electrochemical behavior of modified electrode by various techniques such as cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were evaluated. The electrocatalytic response showed a linear dependence on the H2O2 concentration ranging widely from 5.0 to 250.0 µM with a detection limit of 1.43 µM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosensors
  • Carbon paste electrodes
  • N-crystalline iron-nickel
  • Multi-walled carbon nanotubes