کاربرد گل قرمز فعال شده برای جذب رنگزای اسید قرمز 88 از محلولهای آبی: مطالعات ایزوترمی ، سینتیکی و ترمودینامیکی

نویسندگان

1 1عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط- مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف امکان‌سنجی استفاده از گل قرمز به عنوان جاذب در حذف رنگزای اسید قرمز 88 انجام گرفت.کارایی جاذب در حذف ماده رنگزا با بررسی تاثیر متغیرهایی مانند  pH، دز جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه رنگ و سرعت اختلاط و دمای محلول بررسی و برای ارزیابی داده‌ها از مدلهای ایزوترمی و سنتیکی استفاده شد.نتایج نشان داد با افزایش زمان تماس از 10 دقیقه تا 75 دقیقه و دز جاذب از 1 گرم به 6 گرم در لیتر به ترتیب میزان جذب از 48% تا 99.5 % و 44% به 99.5% افزایش یافت. همچنین pH معادل 3، زمان تماس 75 دقیقه، دز جاذب 6 گرم بر لیتر،  غلظت اولیه رنگ 25 میلی گرم بر لیتر و سرعت همزن 200 دور در دقیقه به عنوان شرایط بهینه تعیین شدند. نتایج مطالعه جذب بیشترین همبستگی را با مدل لانگمیر و سنتیک درجه 2 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of modified red mud for adsorption of Acid red 88(AR88) dye from aqueous solution: Isotherms, Kinetics and thermodynamic

چکیده [English]

This study was aimed to survey the feasibility application of Red mud as adsorbent for the removal of Acid red 88 dye. The efficiency of the adsorbent in removal of dye was studied by investigation of the impact of different parameters such as pH, adsorbent dosage, contact time, initial dye concentration, mixing rate and solution temperature. The experimental data was explained by adsorption isotherms and kinetics. The results indicated that increasing of contact time from 10 to 75 min and adsorbent dosage from 2 to 6 gr/L are led to increase the dye adsorption from 48% to 99.5% and 44% to 99.5%, respectively. The pH value of 3, contact time of 75 min, adsorbent dosage of 6 g/L, dye concentration  of 25 mg/L and mixing rate of 200 rpm were determined as optimum conditions. The equilibrium data is best fitted on Langmuir isotherm and the adsorption kinetic model follows pseudo-second model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red mud
  • Acid red 88 dye
  • Textile wastewater
  • Adsorption
  • Isotherm
  • Kinetic
  • Thermodynamic