پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، ، دانشگاه آزاد اسلامی،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

یک روش حساس برای تعیین مقادیر بسیار اندک مولیبدن توسط میکرو استخراج مایع و مایع پخشی مطالعه شد. این روش بر اساس واکنش مولیبدن با تیوسیانات در محیط های اسیدی (HCl) و در حضور اسید اسکوربیک است تا یک مجموعه قرمز با حداکثر جذب در 473 نانومتر تشکیل دهد. در این روش ، از کلروفرم به عنوان حلال استخراج کننده و از استیل تری متیل آمونیوم برومید به عنوان عامل پراکندگی استفاده شده است که همچنین به عنوان یون مخالف گمپلکس های آنیونی Mo (V) عمل می کند. در شرایط مطلوب ، نمودار کالیبراسیون در محدوده 2.8 × 10-8-5.2 × 10-7 mol L-1 (2.0-50.0 ng mL-1) مولیبدن با حد تشخیص 2.08 10-9 mol بود. L-1 (0.2 نانوگرم در میلی لیتر). انحراف معیار استاندارد (RSDs) برای 10-8 × 5.2 و 10-7 × 3.1 مول L-1 (5 و 30 نانوگرم میلی لیتر -1) مولیبدن به ترتیب 3.1 و 1.9٪ بود (n = 10). روش پیشنهادی با موفقیت برای تعیین مولیبدن در نمونه های ناخن ، آب ، فاضلاب ، غلات ، سبزیجات ، میوه و نوشابه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and detection of ultra trace Molybdenum in Water, Biological, Food and Soft drinking Samples by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction method

نویسندگان [English]

  • Sepideh khazali 1
  • shahla elhami 2
1 Department of Chemistry, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Chemistry, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

A sensitive method to determine the ultra-trace amounts of molybdenum is developed by dispersive liquid–liquid microextraction. This method is based on the reaction of molybdenum with thiocyanate in acidic media (HCl) and at present of ascorbic acid to form a red complex with the maximum absorption peak at 473 nm. In this method, the chloroform was used as an extractant solvent and cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) was utilized as the disperser agent which also acts as the counter ion of Mo(V) anionic complexes. Under the optimum conditions, the calibration graph was linear over the range of 2.0-50.0 ng mL-1 of molybdenum with a detection limit of 0.2 ng mL-1. The relative standard deviations (RSDs) for 5 and 30 ng mL-1 of molybdenum were 3.1 and 1.9 % (n=10), respectively. The proposed method was successfully applied to determine the molybdenum in the nail, water, wastewater, cereal, vegetable, fruit, and soft drinking samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)
  • Food samples
  • Microextraction
  • Molybdenum
  • Ultra-trace amount
[1] V. Arancibia, C. Rojas−Romo, M. E. Aliaga, E. Stegmann, Sensor. Actuat. B 258  (2018) 612.
[2] C. Rojas-Romo, M. E. Aliaga, V. Arancibia, Microchem. J. 154 (2020) 104589.
[3] A. Tunceli, A. Rehber Turker, Microchim. Acta 144 (2004) 69.
[4] J.A. Oviedo, L.L. Fialho, J.A. Nóbrega, Spectrochim. Acta B 86 (2013) 142.
[5] E. Canfranc,  A. Abarca, I. Sierra, M.L. Marina, J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 25(1) (2001) 103.
[6] S.L.C. Ferreira, H.C. Santos, R.C. Campos, Talanta 61(6) (2003) 789–795
[7] H.J. Reid, A. Abdul, A.A. Bashammakh, Ph.S. Goodall, R. Mark, M.R. Landon, C. O’Connor, B.L. Sharpa, Talanta 75(1) (2008) 189.
[8] H.C. Santos, , M.G.A. Korn, S.L.C. Ferreira, Anal. Chim. Acta. 426(1) (2001) 79.
[9] R.A. Gil, S. Pasini-Cabello, A. Takara, P. Smichowski, R.A. Olsina, L.D. Martíneza, Microchem. J. 86(2) (2007) 156.
[10] P. Deng, J. Fei, J. Zhang, Y. Feng, Food Chem. 124 (2011) 1231.
[11] Ch. Jiang, J. Wang, F. He, Anal. Chim. Acta 439 (2001) 307.
[12] K. Saberyan, M. Ghannadi Maragheh, P. Ashtari, S. Keshavarz Alamdaric, Miner. Eng. 16(4) (2003) 391.
[13] O.N. Kononova, A.G. Kholmogorov, S.V. Kachin, O.P. Kalyakina, E.V. Sadovskaya, Hydrometallurgy 68(1–3) (2003) 83.
[14] M. Rezaee, Y. Assadi, M.R. Milani Hosseini, E. Aghaee, F. Ahmadi, S. Berijani, J. Chromatogr. A 1116 (2006) 1
[15]      R. Ashtray, Sh. Elhami, J. Appl. Chem. 12 (2017) 203.
[16]      S.M. Sorouraddin, K. Asadpour-Zeynali, I. Fathollahi, J. Appl. Chem. 14 (2019) 139.
[17] Z. Marczenko, M. Balcerzak, Separation and Spectrophotometric Determination of Elements. Ellis Horwood, New York (2000)
[18] D. Snigur, D. Barbalat, A. Chebotarev, A. Synievyd, K. Bevziuk, Chem. Pap. 75 (2021) 1823.
[19] D. Snigur, A. Chebotarev, V. Dubovyiy, D. Barbalat, K. Bevziuk, Microchem. J. 142, (2018) 273.
[20] A. Klochkova, D. Barbalat, A. Chebotarev, D. Snigur, J. Iran. Chem. Soc. 18 (2021)109.
[21] M. Jamaluddin Ahmed, A. Afrin, M. Ohi Uddin, Eur. J. Chem. 11 (1) (2020) 37.
[22] H. Filik, D. Aksu, R. Apak, I. Boz, Sensor Actuat B. 141(2) (2009) 491.
[23] L. Zaijun, Y. Yuling, T. Jian, P. Jiaomai, J. Food Compos. Anal. 18 (6) (2005) 561.
[24] A.R. Ghiasvand, A. Shadabi, E. Mohagheghzadeh, H. Hashemi, Talanta 66 (2005) 912.
[25] S. Claudia, A. Bellato, G.Paula, A. Gervasio, M. Fernanda Gine, J. Anal. Atom. Spectrom. 20 (2005) 535.
[26] M.A. Ahmadi Faghih, L. Farzin, M.E. Moassesi, J.  Nucl. Sci. Technol. 40 (2007) 53.
[27] T. Madrakian, F. Ghazizadeh, J. Hazard. Mater. 153(1-2) (2008) 695.
[28] E. Oliveira, C. Henriquez, L.C. Nunes, E.A.G. Zagatto, Talanta 179 (2018) 15.
[29] A. Iraj Mansouri, M. Mirzaei, D. Afzali, F. Ganjavie, Arab. J. Chem. 9 (2016) S1105.
[30] M. Gharehbaghi, Sh. Shemirani, Food Chem. Toxicol. 49 (2011) 423.
[31] M. Lešková, H. Sklenářová, Y. Bazel, P. Chocholouš, P. Solich, V. Andruch, Talanta 96 (2012)185.
[32] R. Dass, J. Kumar Kapoor, S. Gambhir, Turk. J. Chem. 38 (2014) 328.