استفاده از میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض برای تعیین آلاینده های نفتی در نمونه های آب با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشکده شیمی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

در این مطالعه، از رو میکرو استخراج فاز مایع بر اساس حلال‌های آب دوست قابل تعویض (SHSs) و به دنبال آن شناسایی با سیستم GC-MS برای پیش تغلیظ و تعیین کل هیدروکربن‌های نفتی (TPHs) در نمونه‌های آب استفاده شده است. در این تکنیک استخراج از 100 میکرولیتر حلال غیر قابل امتزاج با آب (دی پروپیلامین) استفاده می شود که می تواند در فاز آبی با نسبت 1:1 با استفاده از HCL به عنوان یک معرف حل شود. پس از آن، جداسازی فازها با افزودن هیدروکسید سدیم القا می شود. بهینه سازی پارامترهای موثر بر این روش به منظور دستیابی به بهترین بازده استخراج انجام شد. شرایط بهینه شامل: حجم نمونه 5 میلی لیتر، حجم حلال استخراج 100 میکرولیتر و pH نمونه 12.0 بود. تحت شرایط تجربی بهینه، حدود تشخیص (0.3-1.21 میکروگرم L-1)، خطی‌بودن (R2 > 0.996)، و تکرارپذیری استخراج (RSDs زیر 5.6٪، n = 5) به‌دست آمد. در نهایت، روش توسعه‌یافته با موفقیت برای تعیین آنالیت‌های هدف در انواع مختلف نمونه‌های آب طبیعی اعمال شد و بازیافت‌های قابل قبول (بیش از ۸۴ درصد) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of switchable solvent liquid phase microextraction for determination of petroleum pollutants in water samples by gas chromatography–mass spectrometry

نویسندگان [English]

  • Kobra Sadat Hasheminasab 1
  • Mahmood payehghadr 2
  • laleh dehghan nasab dolatabadi 3
1 Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran(AREEO), Karaj, Iran.
2 Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Chemistry, Imam khomeini international university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this study switchable solvent liquid phase microextraction (SSLPME) followed by GC-MS detection has been developed for preconcentration and determination of total petroleum hydrocarbons (TPHs) in water samples. The extraction technique makes use of 100 μL of a water-immiscible solvent (dipropylamine) that can be solubilized in the aqueous phase in 1:1 ratio using HCl as a reagent. Afterwards, phases separation is induced by the addition of sodium hydroxide. Optimization of the variables affecting this method was carried out in order to achieve the best extraction efficiency. The optimized conditions included: volume of the sample 5 mL, volume of extraction solvent 100 μL, and pH of sample: 12.0. Under the optimum experimental conditions, good limits of detection (0.3–1.21 µg L−1), linearities (R2 > 0.996), and repeatability of extraction (RSDs below 5.6%, n = 5) were obtained. Finally, the developed method was successfully applied to the determination of the target analytes in different types of natural water samples and acceptable recoveries (>84%) were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Switchable solvent liquid phase microextraction (SSLPME)
  • Total petroleum pollutants (TPHs)
  • Dipropylamine
  • Water samples
[1] M. Farajzadeh and A. A. Matin, Anal. Sci. 18 (2002) 77.
[2] Petroleum hydrocarbons and petroleum hydrocarbons determinations, Mark Bishop, New England Testing Laboratory, Inc. 1254 Douglas Avenue, N. Providence, RI 02904, www.newenglandtesting.com.
[3] M. K. Zanjani, Y. Yamini and S. Shariati, Journal of Hazardous Materials B, 136 (2006) 714.
[4] S. C. Vishnoi, S. D. Bhagat, V. B. Kapoor, S. K. Chopra and R. Krishna, ANALYST, 112 (1987) 49.
[5] H. I. Abdel-Shafy and M. S. M. Mansour, Egyptian Journal of Petroleum, 25 (2016) 107.
[6] P. Simko, J. Chromatogr. B, 770 (1–2) (2002) 3.
[7] M. H. Habibi and M. R. Hadjmohammadi, J. Chem. Eng. 27 (2008) 91.
[8] B. Ahmadi Abd, K. S. Hasheminasab, M. payehghadr and K. Shahbazi, J. Appl. Chem, 16 (2021) 21.
[9] M. Behzadi, E. Noroozian and M. Mirzaei, Talanta, 108 (2013) 66.
[10] K. S. Hasheminasab, A. R. Fakhari and M. Baghdadi, Clean - Soil, Air, Water, 42 (2014) 1106.
[11] G. M. Titato and F. M. Lanças, J. Chromatogr. Sci. 44 (2006) 35.
[12] L. Oliferova, M. Statkus, G. Tsysin, O. Shpigun, Y. Zolotov, Anal. Chim. Acta, 538 (2005) 35.
[13] M. Saraji and M. K. Boroujeni, Anal. Bioanal. Chem. 406 (2013) 2027.
[14] P. Berton, N. B. Lana, J. M. Ríos, J. F. García-reyes and J. C. Altamirano, Anal. Chim. Acta, 905 (2016) 24.
[15] M. Llompart, Anal. Chem. 70 (1998) 2510.
[16] M. Behzadi, M. Mirzaei and M. Daneshpajooh, Anal. Methods, 6 (2014) 9234.
[17] A. Sarafraz-Yazdi and A. Amiri, Trends in Analytical Chemistry, 29 (2010) 1.
[18] H. Ebrahimzadeh, N. Mollazadeh, A. A. Asgharinezhad, N. Shekari and F. Mirbabaei, J. Sep. Sci. 36 (2013) 3783.
[19] S. Igarashi and T. Yottuyanagi, Microchim. Acta, 106 (1992) 37.
[20] T. Sudo and S. Igarashi, Talanta, 43 (1996) 233.
[21] S. Berijani, M. Sadigh and E. Pournamdari, J. Chromatogr. Sci. 54 (2016) 1061.
[22] P. G. Jessop, D. J. Heldebrant, X. Li, C. A. Eckert and C. L. Liotta, Nature, 436 (2005) 1102.
[23] P. Pollet, C. A. Eckert and C. L. Liotta, Chem. Sci., 2 (2011) 609.
[24] G. Lasarte-Aragones, R. Lucena, S. Cardenas and M. Valcarcel, Talanta, 131 (2015) 645.
[25] J. Rameshgar, K. S. Hasheminasab, L. Adlnasab and H. Ahmar, J. Sep. Sci. 40 (2017) 3114.
[26] L. Phan, D. Chiu, D. J. Heldebrant, H. Huttenhower, E. John, X. Li, P. Pollet, R. Wang, C. A. Eckert, C. L. Liotta and  P. G. Jessop, Ind. Eng. Chem. Res. 47 (2008) 539.
[27] P. G. Jessop, S. M. Mercer and D. J. Heldebrant, Energy. Environ. Sci. 5 (2012) 7240.
[28] M. Farajzadeh and M. Hatami, Anal. Sci. 18 (2002) 1221.
[29] M. Farajzadeh and M. Hatami, J. Sep. Sci. 26 (2003) 802.
[30] A. J. King, J. W. Readman and J. L. Zhou, Anal. Chim. Acta 523 (2004) 259.
[31] D. j. Djozan and Y. Assadi, Microchemical Journal 63 (1999) 276.
[32] Y. Huang, Q. Zhou and G. Xie, J. Hazard. Mater. 193 (2011) 82.
[33] L. Hou and H. K. Lee, J. Chromatogr. A, 976 (2002) 377.
[34] F. Ostovar, N. Samadi and R. Ansari, J. Appl. Chem, 61 (2022) 85.