بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

نویسندگان

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده

اسانس­ها ترکیبات معطّر فراری هستند که در گیاهان یافت می­شوند. روش استخراج اسانس­های گیاهی می­تواند راندمان استخراج، درصد و نوع ترکیبات شیمیایی موجود در آن را تغییر دهد. در این تحقیق، اسانس حاصل از دانه­های گیاه زنیان با استفاده از آب دمای زیر بحرانی استخراج و ترکیب­های شیمیایی اسانس به روش GC و GC-MS تجزیه و تحلیل شدند. اثر پارامترهای مختلف بر استخراج با آب دمای زیر بحرانی مانند دما، دبی جریان آب و توزیع اندازه ذرات با کمک روش طراحی آزمایش تاگوچی بررسی شد. شرایط بهینه از آنالیز نسبت S/N به ترتیب در دمای 175 درجه سلسیوس، دبی جریان 2 میلی­لیتر در دقیقه و توزیع اندازه ذرات 25/0 میلی­متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of effective parameters on extraction of thymol from Trachyspermum ammi (T. ammi) seeds

چکیده [English]

Essential oils are volatile aromatic compounds that are found in herbal plants. Extraction method of plant essential oils can extraction yield, percentage and type of chemical compounds extant in the change. In this research, essential oil product from Trachyspermum ammi (T. ammi) seeds was extracted using subcritical water and further analyzed by GC and GC-MS for determination of chemical compositions. The effect of various parameters on SWE such as temperature, water flow rate and mean particle size were investigated using Taguchi experimental design method. The optimum conditions were obtained from S/N ratio analysis, respectively, at temperature of 175 °C, flow rate 2 mL/min and mean particle size 0.25 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trachyspermum ammi
  • Thymol
  • Subcritical water extraction
  • Taguchi method
  • S/N ratio