سنتز و بررسی برهمکنش‌های پیوند هیدروژنی در ساختار کریستالی کمپلکس ترانس-دی‌کلرو-تتراکیس(H1-ایندازول-2N) نیکل(II)

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

چکیده

کمپلکس جدید تک هسته ای از نیکل(II) (1)، سنتز و بوسیله آنالیز عنصری و روش های اسپکتروسکوپی و آنالیز کریستالوگرافی تعیین ساختار گردید. بررسی آنالیز کریستالوگرافی X-ray بیانگر این موضوع است که تک بلور در ساختار تری­کلینیک متبلور شده  است:

 (a = 6.859(3) Å, b = 12.275(6) Å, c = 18.202(9) Å, α = 97.615(9)°, β = 98.336(9)°, γ = 105.118(9)° )

قسمت نامتقارن از سلول واحد، شامل دو کمپلکس تک هسته ای از نیکل(II) می­باشد. اتم نیکل در ساختار 1 شش کئوردینه بوده و ساختار trans-[Ni(Cl)2(N)4] با چهار اتم نیتروژن می­باشد که از طرف لیگند ایندازول تامین شده است و شکل کلی کمپلکس یک اکتاهدرال انحراف یافته می باشد. ساختار بلور کمپلکس 1 بوسیله پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی N-H…Cl و برهم کنش های C-H…π و π...π   پایدار گشته است.

کلیدواژه‌ها