سنتز نانولوله های کربنی مغناطیسی اصلاح شده به عنوان یک جاذب سبز برای استخراج و پیش تغلیظ تالیم از نمونه های حقیقی و اندازه گیری توسط دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی

نویسندگان

2،1دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

نانولوله های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با لیگاند، دای سایکلوهگزیل-18-کرون-6 (Dicyclohexyl-18-crown-6) برای پیش تغلیظ گزینش پذیر مقادیر بسیار کم یون تالیم تهیه گردید. pH بهینه برای بیشترین جذب بین 7-6 بدست آمد. بیشترین ظرفیت جذب برای تالیم 5/39 میلی گرم تالیم، به ازای هر گرم جاذب و همچنین حد نهایی رقت 400 بدست آمد. حد تشخیص روش 67/4 نانوگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی روش 9/2±% به دست آمد. همچنین گستره خطی غلظت بین 668/0-024/0میکرو گرم بر لیتر با ضریب همبستگی 998/0 تعیین شد. در این مطالعه تکنیک آنالیزی FT-IR و تصویر SEM بر روی نانوذرات به منظور بررسی دقیق انجام شد. این روش ساده، گزینش پذیر و حساس است و برای تعیین تالیم در نمونه های مختلف کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of magnetic multi-walled carbon nanotubes for extraction and preconcentration of thallium from real samples and determination by electrothermal atomic absorption spectroscopy

چکیده [English]

In this study, magnetic multi walled carbon nanotubes were prepared by Dicyclohexyl-18-crown-6 ligand for preconcentration of trace amount of Thallium ions. The optimum pH for maximum absorption of Thallium was between 6-7. Maximum absorption capacity was 39.5 mg of Thallium per gram of adsorbent and the breakthrough volume is 400 mL. Detection limits was 4.67 ng L-1 and the relative standard deviation was found to be 2.9%. Linearity was within the range of 0.024–0.668 µg L-1 with good correlation coefficient (0.998). In this study FT-IR analysis technique and SEM image was performed on nanoparticles. This method is simple, selective and sensitive, and can be applied to the determination of Thallium in various samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-walled carbon nanotubes
  • magnetic nanoparticles
  • Magnetic solid phase extraction
  • thallium