کاوشی در سطوح انرژی پتانسیل واکنش استادینگر بین تری متیل فسفین و ایزوبوتیل آزید با استفاده از نظریه تابع چگال

نویسندگان

1 1دانشگاه پیام نور، دانشکده شیمی

2 2دانشگاه پیام نور، دانشکده شیمی

3 3رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه شیمی

چکیده

سطوح انرژی پتانسیل برای واکنش استادینگر فسفین و آزید آلی با استفاده از نظریه تابع چگال مورد بررسی قرار گرفته است. چهارده ساختار در سه مسیر مختلف حاصل شده است. مسیرهای مختلف به ترتیب شامل حمله اولیه سیس، حمله اولیه ترانس و حمله تک مرحله ای است. با توجه به نتایج بدست آمده، ترتیب سد انرژی مرحله اول بصورتEa cis-attack < Ea con-attack < Ea trans-attck   می باشد. بنابراین مسیر واکنش با حمله اولیه سیس مسیر غالب واکنش استادینگر است. حمله ترانس به اتم نیتروژن انتهایی و مسیر تک مرحله ای شامل حمله اتم فسفر به نیتروزن دارای استخلاف از نظر انرژی نامطلوب هستند. همچنین حمله سیس شامل سه مرحله است که در میان آنها دومین مرحله که فرآیندی جهت تشکیل حلقه چهار عضوی است دارای بزرگترین سد انرژی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the PES of the Staudinger Reaction between (CH3)2CHCH2N3 and (CH3)3P by DFT Method

چکیده [English]

The potential energy surface of the staudinger reaction of substituted phosphine and an organic azide has been investigated by using Density Functional Theory. Fourteen stationary points related to three different pathways have been located. The different pathways are cis initial attack, trans initial attack and concerted attack, respectively. According to our results the order of the first step energy barrier is Ea cis-attack < Ea con-attack < Ea trans-attck  Therefore, the reaction pathway with the cis initial attack dominate the staudinger reaction. The trans attack to terminal nitrogen atom and the one- step pathway of the phosphorous atom attacking the substituted nitrogen are unfavorable energetically. Also, the cis attack consists of three steps, among them, the second one which is a process to form the four membered ring, has the largest energy barrier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staudinger Reaction
  • PES
  • DFT
  • Azide
  • Tertiary Phosphines