حذف تیوسیانات از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات4O3Feاصلاح شده با کمپلکس کیتوسان - آهن(III)

نویسندگان

دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران

چکیده

یون تیوسیانات در پساب‌های صنعتی باعث افزایش آلودگی و سمیت آن‌هامی ‌شود . در این پژوهش حذف یون تیوسیانات توسط جاذب نانو ذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با  کمپلکس کیتوسان - آهن (III) بررسی شد .درصدحذف با نانوذرا ت مغناطیسی اصلاح شده به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از  درصد حذف با نانو ذرات مغناطیسی می باشد . اثر عوامل مختلف برحذف تیوسیانات  از جمله pH، مقدار جاذب، زمان هم زدن، و اثر دما موردمطالعه قرار گرفت. شرایط بهینه برای حذف تیوسیانات مقدار03/0گرم جاذب و  4 pH= و زمان هم زدن 10 دقیقه بدست آمد که دراین شرایط درصد حذف به 7/96رسید. پس از حذف تیوسیانات، جاذب توسط 10 میلی لیتر محلول (1:1) استون:متانول بازیابی شد و برای 7 بار قابل استفاده مجدد بود. ما کزیمم ظرفیت جاذب برای حذف تیوسیانات  mgg -188 بود. ایزوترم حذف به خوبی با مدل لانگمویر مطابقت داشت و سینتیک حذف یون از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی کرد . روش پیشنهادی ساده و کم هزینه بوده و بطور کارآ قادر به حذف تیوسیانات از محلولهای آبی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of thiocyanate by magnetic Fe3O4 nanoparticles modified by chitosan-Fe (III) complex from aqueous solution

چکیده [English]

Industrial wastewater containing thiocyanate causes increased pollution in rivers and seas. In this research, magnetic nano particles modified by chitosan-Fe (III) used as an efficient adsorbent for removal of thiocyanate from aqueous solutions. Removal percentage of  thiocyanate  by  modified magnetic nanoparticels is more than magnetic non- modified nano particles. The effects of different parameters such as pH , amount of adsorbent, time of stirring and temperature on the removal of thiocyanate has been investigated . Maximum removal percentage (96.7%) were obtained at pH= 4 , 0.03g of adsorbent  in 10 min. The results showed that maximum adsorption capacity of the adsorbent is 88 mgg-1. Kinetics isotherms and thermodynamic parameters were studied. The experimental data were correlated reasonably well by Langmuir adsorption isotherm. Kinetic data were well fitted by a pseudo-second  order model.Ethanol :aceton solution was applied to regenerate the adsorbent.The results showed that adsorbent  could  retain its high efficiency after several times of desorption and regeneration. This method is simple, cheap and it could efficiently remove thiocyanate from aqueous solutions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic nanoparticles
  • Chitosan
  • Removal of thiocyanate