کاربرد روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه مایع یونی کوپل شده با اسپکتروفوتومتر نشر نوری- پلاسمای جفت شده القایی جهت پیش تغلیظ و استخراج فلزات سنگین

نویسندگان

1 1دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 2 مرکز علم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این تحقیق، روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه­ی مایع یونی ا- هگزیل-3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلور و فسفات به عنوان روشی کارامد، نسبتا ساده، سریع و ارزان برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم یون­های روی، کبالت و مس از نمونه­های گیاهی و آب مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گیری این یون های فلزی بوسیله­ی تکنیک اسپکتروفوتومتر نشر نوری-پلاسمای جفت شده القایی انجام گردید. برای استخراج بهتر یون های فلزی و تبدیل آنها به گونه­های هیدروفوب، از لیگاند N ،Nˊ - بیس( سالسیلیدن)-2،2- دی متیل-1،3- پروپان دی آمین استفاده شد. پارامترهای مؤثر بر استخراج از قبیل pH، غلظت لیگاند، زمان استخراج، اثر نمک، سرعت سانتریفیوژ، حجم حلال استخراج­کننده، نوع و حجم حلال پخش­کننده بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای همه­ی کاتیون­های فلزی فاکتور تغلیظ 83 برای حجم اولیه­ی 10 میلی­لیتری از نمونه بدست آمد. حد تشخیص برای کاتیون های مس، روی و کبالت به ترتیب 88/0، 91/0 و 3/1 میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. انحراف استاندارد نسبی روش با انجام 8 آزمایش در شرایط بهینه در محدوده­ی %2.51- 1.95 بود. ارقام شایستگی ذکر شده گواه و شاهدی مبنی بر کارامدی روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه­ی مایع یونی در نمونه های حقیقی گیاهی و آب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ionic liquid-based dispersive liquid–liquid microextraction combined with inductively coupled plasma-optical emission spectrometry for preconcentration of some heavy metals in complex matrices

چکیده [English]

A simple, rapid, and efficient dispersive liquid-liquid microextraction technique based on ionic liquid (IL-DLLME), followed by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) was developed for the simultaneous preconcentration and determination of cobalt, copper, and zinc in herbal and water samples. In the proposed approach, N,N΄-bis(Salicyliden)-2,2-dimethyle-1,3-propanediamine and acetone were used as the chelating agent and disperser solvent, respectively.1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([HMIM][PF6]) was selected as extraction solvent, instead of usage of toxic water-immiscible chlorinated solvents. Some factors influencing the extraction efficiency of metal ions, including type of extraction and disperser solvents, volume of extraction and disperser solvents, sample pH, the amount of chelating agent, extraction time, centrifugation rate, and salt amount were studied and optimized. Under optimized conditions, preconcentration  factor of 83, limits of detection (LODs) of 0.88-1.3μg L-1,and the relative standard deviations (RSDs) of 1.95-2.51% (n=8) were obtained. Real samples including mineral water, well water, cabbage, and pomegranate juice were analyzed by proposed method and yielded recoveries ranged from 90.2% to 100.2%. High metal ions recoveries imply on effectiveness of IL-DLLME for efficient preconcentration of metal ions in mentioned real samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal ions
  • Ionic liquid–based dispersive liquid–liquid microextraction
  • Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry
  • Herbal and water samples