ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتیلن گلایکول بر روی خوردگی فولاد A105 در محیط آب دریا و HCl

نویسندگان

1 1 گروه شیمی‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد لامرد، لامرد

2 2 گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد لامرد

3 3 گروه شیمی‌، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این کار، کارآیی دی اتیلن گلایکول (DEG) به عنوان بازدارنده خوردگی بر روی فولاد کربنی A105 در دو محیط HCl 5 M و آب دریای خلیج فارس به کمک آزمون­‌های الکتروشیمیایی و اندازه‌گیری‌‌های کاهش وزن بررسی شده است. نتایج نشان داد که DEG در محیط HCl 5 M و آب دریا، به ترتیب با غلظت­‌های 50 و ppm 150 بیشترین اثر بازدارندگی را دارد. نتایج اندازه‌گیری‌های کاهش وزن در توافق با آزمون‌های پلاریزاسیون الکتروشیمیایی بود. همچنین مشخص شد که DEG در محیط اسیدی به عنوان بازدارنده مختلط و در محیط آب دریا به عنوان بازدارنده آندی رفتار می‌­کند. بررسی اثر دما بر عملکرد DEG نشان داد که با افزایش دما سرعت خوردگی فولاد در هر دو محیط افزایش می‌­یابد اما در دمای °C 25، DEG بیشترین اثر بازدارندگی را در آب دریا نشان می‌­دهد. علاوه براین مشخص شد که فرآیند جذب DEG بر روی سطح فولاد در هر دو محیط از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می‌­کند و فرآیند جذب بطور خودبخودی انجام می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Inhibition Effect of Diethylene Glycol on the Corrosion of Steel A105 in Seawater and HCl

چکیده [English]

In this research, the performance of diethylene glycol (DEG) as corrosion inhibitor on the corrosion of carbon steel A105 sample in 5 M hydrochloric acid and Persian Gulf seawater has been studied using potentiodynamic polarization electrochemical tests and weight loss measurements. The results showed that 50 and 150 ppm of DEG has maximum inhibition efficiency in 5 M hydrochloric acid and seawater, respectively. Also, it was demonstrated that DEG act as a mixed inhibitor in acidic media and as an anodic inhibitor in seawater. Investigation of temperature effect on the DEG performance revealed that the corrosion rate increases as the temperature increased but in 25 °C DEG has the highest inhibition efficiency in seawater. Furthermore, it was elucidated that adsorption process of DEG on the steel surface in both media was best fitted with Langmuir isotherm and adsorption process was perform spontaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Carbon steel A105
  • Inhibitor
  • Diethylene Glycol (DEG)
  • Electrochemical Polarization
  • weight loss measurement