توانایی روش‌های کالیبراسیون چندمتغیره در تشخیص ترکیبات موثر در فعالیت ضداکسیدانی گیاهان دارویی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

آویشن و زنیان از جمله گیاهان دارویی معروف در دنیا هستند که به‏عنوان ضداکسیدان، ضد‌میکروب، ضدعفونی‌کننده و ضدسرطان استفاده می‌شوند. هدف از این پژوهش تعیین پتانسیل ضداکسیدانی ترکیبات در اسانس‌های آویشن و زنیان می‌باشد. برای این منظور کروماتوگرام‌های به‌دست آمده و فعالیت ضداکسیدانی اسانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت ضداکسیدانی اسانس‌ها با استفاده از روش به دام‌اندازی رادیکال‌های 2، 2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه‌گیری شد. از تلفیق کروماتوگرام‌های حاصل از کروماتوگرافی گازی و داده‌های به‌دست آمده از خواص ضداکسیدانی با روش‌های کمومتریک می‌توان پیک‌های ایجادکننده خاصیت ضداکسیدانی را شناسایی کرد. برای این منظور روش‌های رگرسیون جزء اصلی و رگرسیون جزء مستقل با پیش‌پردازش‌های‌ متفاوت روی کروماتوگرام‌های آویشن و زنیان اجرا ‌شد. نتایج حاصل از این روش‌ها به‌صورت نمودارهای رگرسیون نمایش داده شدند که در آن‌ها پیک‌های ایجادکننده خاصیت ضداکسیدانی دارای ضریب رگرسیون منفی هستند. در نهایت برای مشخص کردن ساختار شیمیایی ترکیبات شناخته شده در فعالیت ضداکسیدانی، از روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی استفاده ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentiality of multivariate calibration methods in assessment of the components responsible for antioxidant activity of medicinal herbs using gas chromatography-mass spectrometry technique

نویسندگان [English]

  • Saeed Masoum
  • Narjes Ghasemi
چکیده [English]

Thyme and Trachyspermum ammi are medicinal plants that are famous in the world. These plants are used as antioxidants, antimicrobial, antispasmodic, antiseptic and anticancer. The purpose of this study is identification of potential antioxidant compounds in the essential oils of Thyme and Trachyspermum ammi. For this purpose the obtained chromatogram and antioxidant activity of essential oils were used. The antioxidant activity of essential oils was measured by DPPH radical scavenging test. By coupling of chromatographic data and antioxidant activity assisted by chemometric methods can identify the peaks potentially responsible for antioxidant activity. For this purpose, several linear multivariate calibration techniques such as principal component regression (PCR) and independent component regression (ICR) with different preprocessing methods were applied to chromatogram of essential oils of Thyme and Trachyspermum ammi. The results of these techniques were displayed as regression graphs, which peaks with negative regression coefficients cause antioxidant properties. Finally, GC–MS was used to indicate the structure of chemical components, which were responsible for antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyme
  • Trachyspermum ammi
  • Antioxidant property
  • Gas chromatography-mass spectrometry
  • Multivariate calibration methods