استفاده از روش منحنی سطح پاسخ و مقایسه آن با مدلسازی سخت در بهینه سازی فرآیند رهایش داروی کورکومین

نویسندگان

1 1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 2 بخش نانوتکنولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

چکیده

رهایش کنترل شده ی دارو فرایندی است که در آن یک حامل به طور حساب شده‌ای با دارو ترکیب می شود تا عامل فعال دارو در بدن به شکلی از پیش تعیین شده و دلخواه از این ماده رها شود، لذا بهینه سازی رهایش دارو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در مطالعه حاضر، رهایش داروی کورکومین بر اساس دو روش آماری که عبارتند از منحنی سطح پاسخ و روش مدل سازی چند متغیره سخت بررسی می شود و سپس  نتایج بهینه رهایش دارو حاصل از هر دو روش با هم مقایسه می گردد و نشان داده می شود که گرچه مدل به دست آمده از سطح پاسخ به صورت تجربی می باشد اما به دلیل در نظر گرفتن اثر فاکتورها به طور همزمان قادر است مقدار رهایش دارو را در مقادیری از فاکتورهای موثر که اندازه گیری آنها انجام نشده است نیز پیش بینی کند. علاوه بر این امکان محاسبه اثر هر فاکتور و بررسی توانهای بالاتر در فرایند رهایش را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Response Surface curve and compare it with hard modeling process optimization curcumin drug delivery

چکیده [English]

controlled drug is a process where a carrier has an account with medication can be combined to form the active drug in the body operating the preset desired from this article be abandoned and, therefore, the optimization of the release drug is of special importance. In the present study, Curcumin drug release based on statistical methods that include response surface curve and the method of multivariate modeling can be hard to check, and then optimize the results of drug release both methods can be compared and demonstrated that although the model obtained from the level of responses to experimental, but because the taking effect of the invoices is capable of simultaneously the amount of drug in release Effective factor values that measure has not yet been done as well as anticipated. In addition it's possible to calculate the effect of each factor and higher power in the process of release reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental design
  • Response Surface Models
  • nano drug delivery
  • drug delivery optimization