اندازه‌گیری الکتروکاتالیزوری کاپتوپریل با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانوذرات نیکل اکساید و حدواسط استیل فروسن در نمونه‌های دارویی و بیولوژیک

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ، ساری ایران

چکیده

الکترواکسیداسیون کاپتوپریل با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با استیل فروسن و  نانوذرات نیکل اکساید بررسی شد. ولتامتری چرخه­ای، کرونوآمپرومتری و ولتامتری موج مربعی برای بررسی توانمندی استیل فروسن به عنوان حدواسط برای اکسیداسیون کاپتوپریل در محیط­های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ثابت سرعت الکتروکاتالیزوری (cm2/s  3+10×539/2) با استفاده از روش کرونوآمپرومتری تعیین مقدار شد. جریان ولتامتری موج مربعی الکترود به صورت خطی با غلظت کاپتوپریل در محدوده­ی غلظتی 450-3/0 میکرومولار با حدتشخیص 09/0 میکرومولار گزارش شد. سنسور پیشنهادی برای اندازه­گیری کاپتوپریل در نمونه­های حقیقی مانند قرص و ادرار استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrocatalytic determination of captopril using NiO nanoparticle/acetylferrocene modified electrode in biological and pharmaceutical samples

چکیده [English]

The electrocatalytic oxidation of captopril (CAP) has been studied by acetylferrocene (AF) modified NiO/NPs carbon paste electrode (AF/NiO/NPs/CPE). Cyclic voltammetry (CV), square wave voltammetry (SWV) and chronoamperometry were used to investigate the suitability of AF as a mediator for the electrocatalytic oxidation of CAP in aqueous solution. The catalytic reaction rate constant, kh was calculated (2.539 × 103 M−1 s−1) using chronoamperometry. The square wave voltammetric (SWV) peak currents of the electrode increased linearly with the corresponding CAP concentration in the range of 0.3–450 µM with a detection limit of 0.09 µM.  The proposed sensor was used for determination of captopril in tablet and urine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Captopril determination
  • NiO nanoparticles
  • Sensor
  • Modified carbon paste electrode