اثرات حلال: مطالعات نظریه تابعی دانسیته ترانس- سینامالدهید

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق، گاف انرژی HOMO-LUMO، قطبش­پذیری، پارامترهای ساختاری، جرم مولکولی، سختی، پتانسیل شیمیایی و شاخص الکتروندوستی ترانس- سینامالدهید یکی از مواد موثره دارچین در فاز گازی و در حلال­های اتانول، استون و دی کلرومتان محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه­­های 6-311G+(d,p) و DGDZVP بر روی ترکیب انجام شده است. مطابق محاسبات انجام شده گاف انرژی HOMO–LUMO و سختی در فاز گازی بیشترین مقدار و در حلال اتانول کمترین مقدار، قطبش­پذیری، نرمی، ممان دو قطبی، الکتروندوستی در حلال اتانول بیشترین مقدار و در فاز گازی کمترین مقدار و پتانسیل شیمیایی ترکیب در حلال دی کلرومتان بیشترین مقدار و در فاز گازی کمترین مقدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solvents effects: Density Functional Theory studies of Trans-Cinnamaldehyde

چکیده [English]

In the present investigation, HOMO-LUMO energy gap, polarizability, structural parameters, molecular mass, hardness, chemical potential and electrophilicity index of the trans-cinnamaldehyde as one of the active ingredients of cinnamon in the gas phase and in ethanol, acetone and dichloromethane solvents were calculated. Density Functional Theory calculations were performed by the B3LYP method with 6-311G+(d,p) and DGDZVP basis sets on the compounds. According to the calculations, HOMO–LUMO energy gap and hardness in the gas phase was the largest and in ethanol was the smallest, polarizability, softness, dipole moment, electrophilicity had the largest amount in ethanol and the smallest in the gas phase, chemical potential of compound in dichloromethane was the greatest and in the gas was the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvents effects
  • HOMO-LUMO energy gap
  • Trans-Cinnamaldehyde
  • DFT