ارزیابی خواص ضدخوردگی پلی آنیلین الکتروسنتزشده بر روی مس در زمان های غوطه وری مختلف

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

به دلیل کاربردهای فراوان مس و آلیاژهای آن، توجه بسیار زیادی به انواع روش‌های حفاظت از خوردگی این مواد در محیط‌های مختلف خورنده شده است. استفاده از پوشش‌های آلی، راه مناسبی برای حفاظت فلز از خوردگی می­باشد بخصوص اگر خواص مکانیکی مناسبی نیز داشته باشد. نشست الکتریکی پلیمر­های رسانا بر روی سطح یک الکترود، یک زمینه تحقیقاتی بسیار فعال در الکتروشیمی در طول دو دهه اخیر می­باشد. در این پژوهش، پوشش‌های یکنواخت و چسبنده پلی‌آنیلین با استفاده از روش کرونوپتانسیومتری تحت شرایط گالوانواستا بر روی فلز مس تهیه شدند. در طول تشکیل پوشش های پلی آنیلین سه مرحله ( جذب مونومر و الکترولیت به سطح و شروع تشکیل فیلم غیر فعال، رشد و پس از آن تخریب فیلم غیر فعال و تشکیل پوشش های پلیمری) مشاهده شد. پوشش‌های تهیه‌شده با تکنیک‌های طیف­سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه(FT-IR) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف­سنجی فرابنفش­ـ­مرئی ( (UV-Vis تعیین ساختار شدند. اثر حفاظت از خوردگی برای پوشش پلی‌آنیلین بعد از 24 ساعت غوطه‌وری در محلول خورنده سدیم کلرید 5/3 درصد با استفاده از یک سری آزمایش‌های الکتروشیمیایی پتانسیواستا مانند منحنی‌های تافل و اندازه‌گیری‌های امپدانس مانند منحنی‌های نایکوییست بر روی فلز مس اثبات شد. اثر دانسیته جریان اعمال شده بر روی خواص حفاظتی پوشش های پلی آنیلین مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که بازدهی حفاظت به دانسیته جریان اعمال شده وابسته است. مقادیر جریان خوردگی از  µA cm˗²56/43 برای فلز مس بدون پوشش به  µA cm˗²84 /0 برای فلز مس پوشش داده شده با پلی‌آنیلین تحت شرایط یکسان کاهش یافت. برطبق نتایج به دست آمده، پوشش پلی‌آنیلین اثر حفاظت خوردگی را نسبت به الکترود بدون پوشش در مقابل محیط خورنده بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-corrosion properties of electrosynthesized polyaniline on copper at various immersion times

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shabani-Nooshabadi
  • Fatemeh Karimian-Taheri
  • Yaser Jafari
چکیده [English]

Due to the many uses of copper metal and its alloys, great deal attention has done to different methods of corrosion protection in corrosive environments. Using of organic coating is a great way to protect metal from corrosion, especially if the coating also has good mechanical properties. Electrodeposit of conductive polymer on the surface of an electrode is a very wide research in electrochemistry during the last decades. In this research, homogeneous and the adherent polyaniline coating was electrosynthesized on copper metal by using the chronopotentiometery under galvanostatic conditions method. During the formation of polyaniline coatings, three stages (electro-adsorption of monomer and electrolyte and initiation of formation of passive film, growth and impingement of the passive film and decomposition of the latter and formation of polymer coatings) are observed. The synthesized coatings were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), UV-Vis spectroscopy and SEM.

The improved corrosion protection effect of polyaniline after 24 hours immersion time in 3.5% NaCl solution was demonstrated by performing a series of electrochemical experiments potentiodynamic and impedance measurements on copper electrode. The effect of applied current density on the protective properties of polyaniline coatings has been investigated, and it was shown that protection efficiency depends on the applied current density. The corrosion current decreases significantly from 43.56 µA cm-2 for blank electrode copper to 0.84 µA cm-2 for the copper that was coated with polyaniline under the same conditions. According to the results, the polyaniline coating enhanced the corrosion protection effect compared to uncoated electrode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyaniline
  • electrosynthesis
  • Corrosion
  • Copper