اندازه گیری اسپکتروفوتومتری دیسپروسیوم (III) با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کمک امواج مافوق صوت

نویسندگان

1 1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. صندوق پستی: 19395-4697

2 2 گروه بیوشیمی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی از روش طیف سنجی جذبی ناحیه ماورای بنفش-مرئی متداول برای اندازه گیری مقادیر کم یون Dy(III) استفاده شده است. برای افزایش انتخابگری روش و نیز کاهش حد تشخیص از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی](DLLME) با کمک امواج مافوق صوت استفاده شده است. روش پیشنهادی براساس تشکیل کمپلکس Dy(III) با α-بنزوئین اُکسیم و استخراج آن با کلروفرم می باشد. بررسی ها نشان داد که عامل موثر در تشکیل کمپلکس محیط قلیایی الکلی می باشد. متغیر های موثر در جداسازی و پروسه اندازه گیری نظیر pH، غلظت لیگاند، مقدار و نوع حلال پخش کننده و حلال استخراج کننده مورد مطالعه قرار گرفتند. در شرایط بهینه، منحنی درجه بندی در محدوده غلظتی 4-10×8/6 –7-10×1/6 مولار یون Dy(III) خطی بود و حد تشخیص روش برابر با 7-10×0/3 مولارDy(III) بدست آمد. ضریب غنی سازی برای یک محلول 20 میلی لیتر  70 محاسبه شد. از روش پیشنهادی برای اندازه گیری Dy(III) در نمونه های آب آشامیدنی، رودخانه و ادرار استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectrophotometric determination Of Dysprosium (III) using ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid micro-extraction

چکیده [English]

In this work conventional Uv-Vis spectroscopy was used for trace analysis of Dysprosium (III). In order to improve selectivity and detection limit of method, ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid micro-extraction (DLLME) was applied for extraction of Dy(III) from  aqueous sample.  The method was based on the formation of Dy(III)–alpha-benzoin oxime complex and its extraction in to chloroform using a DLLME technique. It was found that the crucial factor for the complex formation is an alkaline alcoholic medium. The effective parameters on the separation and determination process such as pH, ligand concentration, amount and type of dispersive, and extracting solvent were investigated and optimized. Under the optimized conditions, the calibration graph was linear in the ranges of 6.1×10-7–6.8×10-4mol L-1 with the detection limit of 3×10-7mol L-1. The pre-concentration of 20mL of sample gave enhancement factor of 70. The proposed method was applied for determination of Dy(III) ion in spiked urine and water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysprosium (III)
  • - benzoin oxime
  • Spectrophotometry
  • Ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid micro-extraction