سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گزنه و بررسی تاثیر آن بروی کاهش مقاومت انتقال الکترون سیستم‌های هادی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این کار پژوهشی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از گیاه گزنه مورد بررسی قرار گرفت.  پارامترهای مختلف در سنتز مانند دمای سنتز، pH ، زمان سنتز و غلظت نیترات نقره بهینه سازی شد. نانوذرات سنتزی با استفاده از روش اسپکتروسکوپی فرابنفش-مرئی،  پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شد. نتایج نشان میدهد نانوذرات نقره در اندازه حدود 10 نانومتر سنتز شده است. در ادامه نانوذرات سنتزی برای تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده بکار برده شد و تاثیر آن بروی سیگنال مبادله الکترون ترکیب هگزاسیانوفرات به عنوان یک سیستم استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که نانوذرات سنتزی می توانند هدایت الکتریکی سیستم­های مبادله الکترون را بخوبی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Ag nanoparticle by Urtica extract and investigation of its effect on electron transfer resistant in conductive systems

چکیده [English]

In this research, biosynthesis of Ag nanoparticle investigated using Urtica extract. Different parameter such as temperature, pH, time and concentration of Ag salt optimize for this goal.  Synthesized nanoparticle characterized by Uv-vis, XRD and TEM methods. Results show Ag nanoparticle synthesized in the size of 10 nm. In continuous, Ag nanoparticle was used for preparation of modified carbon paste electrode. And its effect investigated on electron exchange system for K4[Fe(CN6)] as a standard system. The obtained result shows that synthesized nanoparticle can be improved electrical conductivity of electron exchange in electrochemical systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ag nanoparticle
  • Electron exchange
  • Biosynthesis
  • Urtica