اندازه‌گیری همزمان اسپکتروفتومتری یونها ی آهن (III) و آلومینیوم (III) با استفاه از باز شیف سنتزی جدید توسط تبدیل موجک پیوسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

در این تحقیق، اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان طیفهای دارای همپوشانی یون‌های آهن (III) و آلومینیوم (III) توسط لیگاند سنتری جدید توسط روش تبدیل موجک پیوسته(CWT) - نقطه برخورد صفر انجام شده است. 0/8 ، 10 دقیقه بعد از اختلاط و غلظت 3-10× 0/5 مولار باز شیف به عنوان شرایط بهینه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که یونهای یون‌های آهن (III) و آلومینیوم (III) به ترتیب در رنج mg L-1 0/7-5/0، و mg L-1 5/6-5/0 قابل اندازه‌گیری هستند. کلاه مکزیکی و سیملت-4 از توابع موجک انتخاب گردیدند و تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری مخلوط‌های دو جزئی به کار رفتند. روش‌های پیشنهادی به طور موفق در تعیین این عناصر در نمونه‌های آب و خواربار به کار برده شدند. نتایج روش پیشنهادی با نتایج حاصل از روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله (FAAS) مقایسه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous spectrophotomeric determination of Fe(III) and Al(III) ions using new synthetic Schiff base by Continuous wavelet transform

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbasi Tarighat
  • Khosro Mohammadi
  • Azam Ashenagar
چکیده [English]

Continuous wavelet transform together with zero-crossing technique was applied to the overlapping spectra of Fe(III) and Al(III) complexes.  It was found that, at 5. 0 × 10-5 mol L-1 of DPBDO, pH 8.0 and 10 minute after mixing the complexation reactions were completed. The results showed that Fe(III and Al(III)  could be determined simultaneously in the range of 0.5–7.0 mg L_1 and 0.5-6.5 mg L-1. Mexican and Symlet-4 from the family of continuous wavelet transforms were selected and applied under the optimal conditions for multi-component determinations. The method was tested by analyzing various synthetic birnary mixtures of analytes in different water and foodstuff samples.  The obtained results of samples with proposed method have been compared with those predicted by flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous wavelet transform together with zero-crossing technique was applied to the overlapping spectra of Fe(III) and Al(III) complexes. It was found that
  • at 5. 0 × 10-5 mol L-1 of DPBDO
  • pH 8.0 and 10 minute after mixing the complexation reactions
[1] M. Abbasi Tarighat, Food Chemistry, 192 (2016) 548.
[2] M. Abbasi Tarighat, E. Shahbazi, Kh. Niknam, Food Chemistry, 138(2013)991.
[3] M.G. Soni, S.M White., W.G. Flamm, G.A. Burdock. Safety evaluation of dietary aluminum. Regul Toxicol Pharmacol.  (2001) 3366.
[4] S.N.Alex Trindade, A. F. Dantas, D. C. Lima, S. L.C. Ferreira, L. S.G. Teixeira,  Food Chemistry, 185, (2015)145.
 [5] N. Ozbek, M. Ozcan, Talanta, 148, (2016) 17.
[6] B. Gómez-Nieto, M. J. Gismera, M. T. Sevilla, J. R. Procopio,  Talanta, 116( 2013) 860-86
[7] X. Ding, C. Fu, Talanta 40 (1993) 641.
[8] S. Ichinoki, M.Yamazaki, Analytical Chemistry, 57 (1985) 2219

[9] Y. Nagaosa, A.M. Bond, Journal of High Resolution Chromatography, 15 (1992) 622.

[10] M.A. Karimi, M.M. Ardakani, R.B. Ardakani, M.H. Mashhadizadeh, M.R. Zandmonfared, M. Tadayon, Journal of AOAC International, 93 (2010) 327.
[11] C. Locatelli, Electroanalysis, 15 (2003) 1397.
[12] A. Mizuike  Enrichment Techniques for Inorganic Trace Analysis; Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York (1983).
[13] M. Rohani Moghadam, A.M. Haji Shabani, Sh. Dadfarnia,  Journal of  Hazardeous  Material, 197 (2011) 176.
[13] D.L. Massart, Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, first ed., Volume Part B, Elsevier Science, Amsterdam, The Netherlands (1997).
[14]   A. Afkhami, M. Abbasi-Tarighat, M. Bahram, H. Abdollahi, Analytica Chimica Acta, 613(2008) 144.
[15] A. Niazi, A. Yazdanipour, Journal of  Hazardeous  Material , 146 (2007) 421.
[16] A. Afkhami, M. Abbasi-Tarighat, H. Khanmohammadi, Talanta, 77(2009) 995.
[17] Lindoy L.F. (Ed.) "The Chemistry of Macrocyclic Ligand Complexes", Cambridge University Press, Cambridge (1989).
[18] K.Maruyama, K.Kubo, Y.Toda, K.Kawasa, T. Mashino, A.Nishinaga, Tetrahedron Letter , 36 (1995) 5609.
[19] T. Nakamura, K. Niwa, E. Fujiwara, M.T. Matsushita, Chemistry Letters, 28(1999) 1067.
[20] M.Shi, C. J.Wang, Tetrahedron –Asymmetry, 13(2002) 2161.
[21] Z.H.Yang, L.Wang, Z. Zhou, Q. Zhou, C. Tang,Tetrahedron-Asymmetry, 12(2001) 1579.
[22] E.Ercelebi, Applied Acoustics, 64(2003) 25.
 [23]  M. Abbasi Tarighat, M. Nabavi, M. R.Mohammadizadeh,  Spectrochimica Acta Part A, 145 (2015) 54-62.
[24] A.Afkhami, T. Madrakian, M. Abbasi-Tarighat, Food Chemistry, 10(2008) 660-669.
[25]  M. Abbasi tarighat, A.R. Hasaninejad, Food Analytical methods, 2015,  DOI: 10.1007/ s12161-015-0372-7
[26] Kh. Mohammadi, M. Abdeshah, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 42(2012) 329–335.