ارزیابی توانایی میکروامولسیون متیل دی اتانول آمین/ پیپرازین در جذب گاز دی اکسید کربن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش، جذب گاز CO2 در قطرات آبی N-متیل دی اتانول آمین (MDEA) در امولسیون های آب در روغن (W/O) و روغن در آب (O/W)  در راکتور همزن دار ناپیوسته در دمای 298 کلوین مورد بررسی قرار گرفت. اثر  پارامترهای مختلف شامل فشارهای جزئی مختلف گاز CO2 در محدوده 5/0 1/0 بار، غلظت فاز آبی در امولسیون، نوع امولسیون و مقدار پیپرازین استفاده شده به عنوان یک شتاب­دهنده بر درصد جذب و مقدار بارگذاری کربن­دی­اکسید (مول CO2 جذب شده به ازای هر مول آمین) بررسی شد. کلیه نمونه­های میکروامولسیون به روش تیتراسیون تهیه شد. مقادیر بارگذاری CO2  در تمام آزمایش‌ها محاسبه شد و نتایج نشان داد که نمونه­های میکروامولسیون آب در روغن عملکرد جذب بهتر و مقادیر بارگذاری CO2 بالاتری دارند. با افزایش فشار جزئی CO2 مقادیر بارگذاری در نمونه­ها در هر دو نوع امولسیون بهبود یافت. همچنین در نمونه‌های آب در روغن با غلظت‌های مختلف محلول پیپرازین یا  MDEA، با افزایش غلظت آمین، جذب و بارگذاری CO2 بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Ability of Methyldiethanolamine/Piperazine Microemulsion in CO2 Absorption

نویسندگان [English]

  • Masoud Nasiri
  • Monireh Zolfaghari
  • Ali Haghighi Asl
Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University. Semnan 35131-19111, Iran.
چکیده [English]

In this study CO2 absorption into aqueous droplets of N-methyl-diethanolamine (MDEA) in water-in-oil (w/o) and oil-in-water (o/w) emulsions were investigated in batch-stirred reactor at 298 K and different CO2 partial pressure in the range of 0.1-0.5 bar. The effects of the aqueous phase concentration, emulsion type, CO2 partial pressure and the amount of piperazine as a promoter on absorption percentage and loading amount of CO2 (mole of absorbed CO2/mole of amines) were studied. All microemulsion samples were prepared by titration method. The CO2 loading amounts of all experiments were calculated and the results showed that water in oil samples have better absorption performance and higher CO2 loading values. The loading values in samples were improved in both emulsion types with increasing CO2 partial pressure. The results also showed that in water-in-oil samples with different concentrations of piperazine or MDEA, CO2 absorption and loading improves with increasing amine concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption
  • Carbon Dioxide
  • Microemulsion
  • N-methyl-diethanolamine
  • Piperazine