اثر میزان نفوذ الکترود ابزار برنج در ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری قطعه‌کار فولاد کربنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی،دانشگاه دامغان،دامغان، ایران

چکیده

در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی، مواد از سطح قطعه‌کار توسط جرقه الکتریکی جدا شده و در حضور ماده دی‌الکتریک و الکترود ابزار، بر سطح قطعه‌کار تغییراتی ایجاد می‌شود. در این پروژه، به بررسی اثر پدیده نفوذ مواد حاصل از دی‌الکتریک و الکترود ابزار برنج بر سطح قطعه‌کار فولاد کربنی به وسیله‌ی روش‌های آنالیز کوانتومتری، پراش پرتوX و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی پرداخته می‌شود. اثر پارامترهایی نظیر شدّت جریان الکتریکی(I) ، زمان پالس روشن (ton)، زمان پالس خاموش (toff) و زمان ماشینکاری (τ) بر ترکیب، میکروساختار و خوردگی الکتروشیمیایی قطعه کار ماشینکاری شده مطالعه شد. نتایج آنالیز کوانتومتری نشان داد که با افزایش پارامترهای ماشینکاری، میزان نفوذ مس (از الکترود ابزار برنج) و کربن (از پیرولیز ماده دی‌الکتریک)، بر سطح فولاد کربنی ماشینکاری شده، افزایش می‌یابند. نتایج پراش پرتوX ، حاکی از تشکیل فازهای مختلف نظیر 08/0C92/1Fe، 2Cu، 4Cu و 2Fe در سطح قطعه‌کار می‌باشد که در تطابق با نتایج کوانتومتری بود. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که در حین EDM مقاومت خوردگی الکتروشیمیایی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Diffusion effect of brass electrode tool in electrical discharge machining on the electrochemical and structural characteristics of carbon steel workpiece

نویسندگان [English]

  • Mojgan Karimi
  • Ahmad Soleymanpour
  • Sayyed Ahmad Nabavi Amri
Faculty of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In the electric discharge machining process, the material is separated from the surface of the work piece by an electric spark, and in the presence of the dielectric material and tool electrode, changes are made on the surface of the work piece. In this project, we investigated the effect of dielectric material and brass tool electrode diffusion on the surface of carbon steel workpiece by means of quantmetric analysis, X-ray diffraction and electrochemical impedance spectroscopy. The effect of the parameters such as electric current intensity (I), pulse on time (ton), pulse off time (toff) and machining time (τ) on the composition of work peace, microstructure and electrochemical corrosion of machined work peace, were investigated. The results of quantmetric analysis showed that with the increase of machining parameters, the amount of diffused copper (from brass tool electrode) and carbon (from pyrolysis of flashing dielectric material) on the surface of machined carbon steel was increased. X-ray diffraction results confirmed that the formation of different phases such as Fe1.92C0.08, Cu4, Cu2 and Fe2 on the surface of workpiece, which was accordance with the quantmetric results. Electrochemical studies showed that during the EDM process, the electrochemical corrosion resistance was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical discharge machining
  • carbon steel
  • Copper diffusion
  • carbon diffusion
  • electrochemical corrosion