پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری سودان IV به روش UA-d-μ-SPE با استفاده از گوشی هوشمند به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری ساده در نمونه‌های غذایی و آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 شرکت شیمیایی پارس سولفیت، شهرک صنعتی کاوه، ساوه، مرکزی، ایران

چکیده

در شیمی تجزیه استفاده از ساده ترین ابزار که امکان اندازه‌گیری در محل، هزینه کم و دستگاهوری ساده را فراهم نماید همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در سال‌های اخیر استفاده از گوشی‌های هوشمند به عنوان یک وسیله‌ی در دسترس، می‌تواند این ویژگی ها را دارا باشد. در این پژوهش از جاذب Bi2O3/ZnO/Pd برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری رنگ سودان IV به عنوان یکی از رنگ‌های خانواده‌ی آزو در نمونه‌های غذایی و آبی با استفاده از گوشی هوشمند به روش ultrasonic assisted dispersive micro solid phase extraction (UA-d-μ-SPE) استفاده شد. ساختار این جاذب توسط آنالیزهای XRD، SEM و EDS مورد بررسی قرار گرفت. عواملی از قبیل مقدار جاذب (5.1 میلی‌گرم)، pH محلول نمونه (7.1)، حجم حلال شستشو دهنده (430.0 میکرولیتر) و زمان جذب (65 ثانیه) توسط روش طراحی مرکب مرکزی (CCD) و نوع حلال شستشو دهنده (متانول) و زمان واجذب (45 ثانیه) طبق روش یک پارامتر در زمان بهینه‌سازی شدند. در بهترین شرایط محدودیت تشخیص (LOD) برابر با 5.58 ng mL-1 و محدوده خطی (LDR) برای این رنگ برابر با 20-1100 ng mL-1 شد. فاکتور غنی سازی (EF) نیز 22.87 محاسبه شد. علاوه بر این انحراف استاندارد نسبی (RSD%) برابر با 3.91 با n=5 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and Measurement of Sudan IV Utilizing the UA-d-μ-SPE Method with a Smartphone as a Simple Measurement Tool in Food and Water Samples

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Haghgoo Qezelje 1
  • Maryam Rajabi 1
  • Alireza Asghari 1
  • Mohammad Bazregar 2
1 Faculty of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
2 Parssulfite Chemical Company Iran, Markazi, Saveh, Kaveh industrial city
چکیده [English]

In analytical chemistry, the use of the simplest tool that provides the possibility of on-site measurement, low cost, and simple equipment has always been an area of interest for researchers. In recent years, the use of smartphones as an available tool can have these features. In this study, Bi2O3/ZnO/Pd adsorbent was used for preconcentration and measurement of Sudan IV color as one of the azo family colors in food and water samples, exploiting ultrasonic-assisted dispersive micro solid phase extraction (UA-d-μ-SPE) method along with a smartphone. The structure of this adsorbent was examined by XRD, SEM, and EDS analyses. Factors such as the amount of adsorbent (5.1 mg), sample solution pH (7.1), washing solvent volume (430.0 μL), and adsorption time (65 seconds) were optimized, utilizing central composite design (CCD) method. The type of washing solvent (methanol) and desorption time (45 seconds) were also optimized using the one-parameter-at-a-time method. In the best conditions, the limit of detection (LOD) was 5.58 ng mL-1, and the linear detection range (LDR) for this color was 20-1100 ng mL-1. The enrichment factor (EF) was also computed as 22.87. In addition, the relative standard deviation (RSD%) was acquired as 3.91 with n=5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartphone
  • Bi2O3/ZnO/Pd adsorbent
  • Sudan IV color
  • Food and water sample
  • Ultrasonic-assisted dispersive micro solid phase extraction (UA-d-μ-SPE)