کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در این تحقیق، از یک روش ساده و کارآمد میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز (DES) برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری ترکیب رنگی پورپورین (1و 2 و 4-تری هیدروکسی آنتراکینون) استفاده گردید. DES شامل کولین کلرید- اسید استیک با نسبت مولی 1:2 سنتز و به‌همراه 1-دکانول مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر پارامترهای مؤثر بر بازده‌ی استخراج شامل نوع و حجم حلال‌های استخراجی، pHمحلول نمونه، نسبت مولی اجزای حلال فرازودگداز و غلظت نمک با استفاده از روش بهینه سازی سطح پاسخ مطالعه گردید. بیشترین درصد استخراج (95<) در شرایط بهینه 5/5=pH ، حجم 350 میکرولیتر DES به همراه 500 میکرولیتر حلال 1-دکانول در حضور550 میلی‌گرم بر لیتر نمک کلرید سدیم مشاهده شد. تاثیر حضور یون‌ها و رنگ‌های مختلف در شرایط بهینه بر بازده‌ی استخراج مطالعه و مشخص گردید که روش دارای انتخاب‌پذیری قابل قبولی می‌باشد. روش حاضر در دامنه‌ی غلظتی از 7-10×0/5 تا 5-10×0/2 مول بر لیتر رنگ پورپورین خطی بوده، دارای حد تشخیص 7-10 × 7/2 مول بر لیتر، فاکتور پیش‌تغلیظ 100 و انحراف استاندارد نسبی 13/3 درصد می‌باشد. در پایان برای بررسی کاربردپذیری روش پیشنهادی، بازیابی رنگ پورپورین از نمونه‌های آبی به‌صورت موفقیت‌آمیزی بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of liquid-liquid microextraction based on deep eutectic solvent for preconcentration and spectrophotometric determination of purpurin

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Fathi
  • Hamid Reza Rajabi
  • Habibollah Khajehsharifi
  • Ali Gorjizadeh Kohvadeh
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

This research used a simple and efficient liquid-phase microextraction method based on deep eutectic solvents for preconcentration and spectrophotometric determination of purpurin (1, 2, and 4-trihydroxyanthraquinone) dye. The choline chloride-acetic acid DES with a molar ratio of 1:2 was synthesized and used with 1-Decanol as the extraction solvent. The influence of effective parameters on the extraction efficiency, including the type and volume of extracting solvents, pH of sample solution, the molar ratio of DES components, and sodium chloride salt concentration were studied, using the response surface method. The highest extraction percentage (>95%) was obtained at pH = 5.5, 550 mg/L of sodium chloride, 350 and 500 µL of DES, and 1-Decanol solvents, respectively. The effect of different ions and dyes on the extraction efficiency was examined and the results indicated that the method has an acceptable selectivity. The present process was linear in the concentration range of 5.0×10-7 to 2.0×10-5 mol/L of purpurine, with a detection limit of 2.7×10-7 mol/L, preconcentration factor of 100, and a relative standard deviation of 3.13%. Finally, to test the applicability of the proposed method, it was investigated for the uptake of purpurin from various water samples, successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid phase microextraction
  • Deep eutectic solvent
  • Separation
  • purpurin