حذف سریع و موثر یون‌های آهن (ΙΙΙ) از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت بنتونیت/ نانوکیتوسان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت بنتونیت/ نانوکیتوسان تهیه شد و به عنوان جاذب برای حذف یون‌های آهن (ΙΙΙ) از محلول‌های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی‌های ساختاری و ریخت‌شناسی سطح نانوکامپوزیت با استفاده از روش‌هایFT-IR ،XRD ، و SEM ارزیابی شد. تاثیر پارامترهای مهم بر حذف یون‌های آهن (ΙΙΙ) از جمله اثر pH ، اثر زمان تماس و اثر مقدار جاذب مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین راندمان حذف در مقدار جاذب 0.003 گرم ، 4=pH و زمان تماس 20 دقیقه برابر 99 درصد بدست آمد. بررسی همدماهای جذب نشان داد که مدل لانگمیر بهترین تطابق را با داده‌های تعادلی داشته و بیشترین ظرفیت جذب، 333/33 میلی‌گرم بر گرم جاذب تعیین شد. طبق مطالعات سینتیک، فرآیند حذف یون‌های آهن (ΙΙΙ) توسط نانوکامپوزیت از مدل سینتیکی شبه مرتبه دو تبعیت کرده و سرعت حذف بالاست. بر اساس یافته‌ها، نانوکامپوزیت بنتونیت/ نانوکیتوسان با مزایایی از قبیل ظرفیت جذب بالا، زمان واکنش کوتاه و سازگاری با محیط زیست، یک جاذب کارآمد و قوی در حذف یون‌های آهن (ΙΙΙ) از محلول‌های آبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fast and effective removal of iron (ΙΙΙ) ions from aqueous solutions using bentonite/nanochitosan nanocomposite

نویسنده [English]

  • somayeh heydari
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran
چکیده [English]

In this research, bentonite/nanochitosan nanocomposite was synthesized and used as an adsorbent to remove iron (ΙΙΙ) ions from aqueous solutions. The structural features and morphology of the nanocomposite surface were evaluated using FT-IR, XRD, and SEM methods. The effect of important parameters on the removal of iron (ΙΙΙ) ions, including the effect of pH, contact time, and the amount of adsorbent was investigated, and the highest removal efficiency of 99% was obtained in the amount of adsorbent of 0.003 g, pH = 4, and contact time of 20 min. investigation of adsorption isotherms showed that the Langmuir model had the best agreement with the equilibrium data and the maximum adsorption capacity was determined to be 333.33 mg/g of the adsorbent. According to kinetic studies, the removal process of iron (ΙΙΙ) ions by nanocomposite follows the pseudo-second order kinetic model and the removal rate is high Based on the findings, bentonite/nanochitosan nanocomposite with advantages such as high absorption capacity, short reaction time and compatibility with the environment, is an effective and strong adsorbent in removal of iron (ΙΙΙ) ions from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bentonite
  • Nanochitosan
  • Iron (ΙΙΙ)
  • Adsorption Isotherm
  • Kinetic