جاذب نانو مغناطیس: سنتز، تعیین مشخصه و بررسی خواص جذب به منظور حذف یون مس(II) از محلول آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 با لیگاند بیس سالوفن شیف پیوند شیمیایی برقر کرده و برای حذف مس (II) از محلول‌های آبی استفاده شد. تعیین مشخصه MNPهای پایه Fe3O4@SiO2/Schiff سنتز شده با روشهای تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، پراکندگی اشعه X گردین. آنالیز اشعه (EDX) و مغناطیس سنجی نمونه ارتعاشی (VSM) صورت پذیرفت. سپس فعالیت جذبی نانوذرات سنتز شده برای یون‌های مس از نظر تأثیر مقدار جاذب بر جذب و رفتار سینتیکی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، آزمایش جذب و واجذب نشان داد که ظرفیت جذب MNPهای پایه Fe3O4@SiO2/Schiff پس از 6 بار استفاده تنها 6% کاهش می یابد. در نهایت، نتایج حاکی از آن است که که کامپوزیت‌های پایه Fe3O4@SiO2/Schiff پتانسیل بالایی برای استفاده در تصفیه فاضلاب حاوی یون مس (II) دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Magnetic Nanoadsorbent: Preparation, characterization, and Adsorption Properties for Removal of Copper(II) from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • mohsen Esmaeilpour
  • Majid Ghahraman Afshar
Chemistry and Process Research Department, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

A novel, bis-salophen schiff base ligand anchored magnetic Fe3O4@SiO2 nanoparticles was prepared and applied for removal of Cu(II) from aqueous solutions. The obtained Fe3O4@SiO2/Schiff base MNPs was characterized by fourier transform infrared (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDX) and vibration sample magnetometry (VSM). Then, the adsorption activity for copper ions was studied by nonmagnetic, in terms of effect of adsorbent dosage on the adsorption and kinetics behavior. Furthermore, the adsorption and regeneration experiment showed there was about 5% loss in the adsorption capacity of the prepared Fe3O4@SiO2/Schiff base MNPs for copper ions after 6 times reuse. Finally, our results suggested that the Fe3O4@SiO2/Schiff base composites have a great potential to be employed for treatment of wastewater containing Cu(II).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fe3O4@SiO2 NPs
  • Bis-salophen Schiff base ligand
  • Adsorption kinetics
  • Copper ions
  • Magnetic separation