بررسی تاثیر جهت های میدان مغناطیسی بر خواص سطحی و خوردگی سطوح استیل SS 304 آماده شده به روش مگنتوالکتروپولیش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این پژوهش، از روش مگنتوالکتروپولیش برای آماده سازی سطح استیل SS  304 استفاده شده است. فرایند الکتروپولیش در حالت­های مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج، نیروی لورنتسی به موازات سطح و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل انجام شده است. از روش­های میکروسکوپی الکترونی روبشی، میکروسکوپی نیروی اتمی، تست پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی مورفولوژی سطحی، ترکیب عنصری، زبری سطح و مقاومت خوردگی نمونه­ها در هر حالت استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، جهت میدان مغناطیسی و در واقع جهت جریان هیدرودینامیک حاصل از نیروی لورنتسی سهم تعیین کننده­ای در خواص سطحی نمونه همچون مورفولوژی، زبری و مقاومت در برابر خوردگی دارد. بهترین نتایج در زمانی رخ داد که نیروی لورنتسی به موازات سطح باشد. در این حالت، میزان آهن در سطح به% 94/69 می­رسد که نسبت به سایر حالات قرارگیری میدان مغناطیسی کمترین مقدار است و مقدار آهن نیز در حالتی که میدان مغناطیسی وارد سیستم نشده % 53/73  است که نشان دهنده بهبود در مقاومت خوردگی است همچنین نتایج پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک نیز تایید می­کند که بیشترین نرخ برداشت زمانی است که نیروی لورنتسی به موازات سطح قرار گیرد. بر اساس نتایج حاصل، روش مگنتوالکتروپولیش یک روش کارامد برای بهبود خواص سطحی و مقاومت خوردگی فولاد زنگ نزن پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of magnetic field directions on surface properties and corrosion of 304SS steel surfaces prepared by magnetoelectropolishing method

نویسندگان [English]

  • sahar kiani 1
  • hamidreza moazzami 2
  • Maryam Khajenoori 1
1 Faculty of Chemical, Gas and Petroleum Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 NFCRS, Nuclear Science & Technology Research Institute
چکیده [English]

In this research, the magnetoelectropolishing method was used to prepare the surface of 304SS steel. The electropolishing process has been carried out in different modes including without magnetic field, Lorentzian force perpendicular to the surface outward, Lorentzian force parallel to the surface and Lorentzian force perpendicular to the surface inward. The methods of scanning electron microscopy, atomic force microscopy, potentiodynamic polarization test and electrochemical impedance were used to check the surface morphology, elemental composition, surface roughness and corrosion resistance of the samples in each state. According to the results, the direction of the magnetic field and in fact the direction of the hydrodynamic flow resulting from the Lorentzian force has a decisive contribution to the surface properties of the sample such as morphology, roughness and corrosion resistance. The best results occurred when the Lorentzian force was parallel to the surface. In this case, the amount of iron on the surface reaches 69.94%, which is the lowest amount compared to other cases of magnetic field placement, and the amount of iron in the case where the magnetic field does not enter the system is 73.52%, which indicates an improvement in corrosion resistance, as well as the results Potentiodynamic polarization also confirms that the maximum harvesting rate is when the Lorentzian force is parallel to the surface. Based on the results, the magnetoelectropolishing method is suggested as an efficient method to improve the surface properties and corrosion resistance of stainless steel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric polishing
  • Magneto-electropolishing
  • Magnetic field
  • Anti-corrosion properties